Plán  činnosti vo Vojenskom obvode Vaľaškovce
MAPA OBCE:
KONTAKT:
+421 57 779 32 86
ocukamenicanc@stonline.sk
Kamenica nad Cirochou
Pomoc pre Mareka
...viac
OZNAMY:
Copyright © 2015 by "pcop"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: tonery@pcop.sk
Záchranná služba
              112
Prvá pomoc:
              155
Požiarna záchr. služba:
              150
Polícia:
              158

NAHLÁSENIE PORUCHY

Plyn:          0850 111 727
Elektrina:  0800 123 332
Voda:         057 78 70 420
Porucha telefón. staníc:
                  12 129
 
Harmonogram vývozu
odpadu
2% z dane ...viac
Aktuality 04.2016
Aktuality 02-03.2016
Aktuality 01.2016
Aktuality 12.2015
Aktuality 11.2015
Aktuality 10.2015
Aktuality 08-09.2015
Aktuality 07.2015
Aktuality 06.2015
Aktuality 05.2015
Aktuality 01-04.2015
Aktuality 2014
 
MAPA OBCE
Odpredaj svietidiel....viac
Aktuality 05 06.2016

Statický posudok - bytový dom na parcele č. 8/1 KN - Osloboditeľov 13
Na deň 31. mája 2016 na základe podnetu Komisie pre verejný poriadok a  životné prostredie starosta
obce zvolal rokovanie a  tvaromiestnu obhliadku s  cieľom posúdiť osembytovú jednotku na ulici
Osloboditeľov 13 (majer pri Arme).
Vážení občania, v  tomto zázname bolo niekoľko odporúčaní čo ďalej, no najpodstatnejšia bola úloha
dať vypracovať autorizovanému stavebnému inžinierovi tzv. statický posudok na predmetnú stavbu. Na
základe objednávky OcÚ sa tak udialo a  v  mesiaci júl 2016 bol Ing. M. Sadloňom autorizovaným
stavebným inžinierom vypracovaný tzv. statický posudok pre horeuvedenú stavbu postavenú na
parcele č. 8/1 KN. Keďže úrad sa netají zámerom zadnú časť osembytovej jednotky zbúrať,
podstatné časti horeuvedeného statického posudku zverejňujeme. V  súčasnosti úrad zabezpečuje
vydanie tzv. búracieho povolenia pre zadné štyri bytové jednotky. Cieľom je zabezpečiť bývajúcim v 
tejto bytovke vhodné obytné prostredie, ktoré nebude ohrozovať ich a  majiteľov susedných
nehnuteľností.
Statický posudok

700. výročie obce - návrhy na program
Vážení spoluobčania, v  roku 2017 naša obec oslávi 700. výročie od prvej písomnej zmienky. Týmto
vás vyzývame, aby ste svoje návrhy a  podnety na program a  priebeh slávností v  predstihu doručili
členom komisie pre mládež, kultúru a  sociálne veci.

Deň obce v  Kamenici nad Cirochou
Dňa 26. júna 2016 sa uskutočnil Deň obce Kamenica nad Cirochou konaný pri príležitosti 699. výročia
prvej písomnej zmienky. Scenár sa udial podľa vopred pripraveného programu. Pred začiatkom
kultúrneho programu vystúpil s  prejavom starosta obce Ing. Alexander Bugyi a  zaprial všetkým
prítomným príjemnú zábavu. ...viac

Zbierka šatstva - vyhodnotenie
V termíne od 23. do 27. mája sa uskutočnila v obci zbierka obnoseného šatstva. Túto charitatívnu
akciu organizoval obecný úrad s Diakonii Broumov, sociálne družstvo. Bolo vyzbieraných cca. 60 
vriec šatstva vo veľmi dobrom stave. Obecný úrad ďakuje občanom a spoločenským zložkám za
aktívny prístup pri zbere šatstva.
Intenzifikácia ČOV a kanalizácie
Dňa 27. mája 2016 sa na základe žiadosti VVS a.s. Košice ako vlastníka ČOV a kanalizácie , ale aj
ako budúceho investora uskutočnilo rokovanie na tunajšom úrade s cieľom vydať stavebné povolenie (
územné povolenie už bolo vydané) pre začatie intenzifikácie ČOV a kanalizácie v našej obci. Na
rokovaní budúci investor a projektant oboznámil prítomných so skutkovým stavom v akom sa
nachádza projektová dokumentácia na stavbu, ale aj s faktom, že nie všetci vlastníci nehnuteľnosti 
(ulica Humenská) súhlasia s vybudovaním prečerpávacej stanice (montážnej šachty) na svojej
nehnuteľnosti. Po vyjadrení sa vlastníkov nehnuteľností , ale aj všetkých zainteresovaných účastníci
rokovania dospeli k takémuto záveru. Keďže nie všetci vlastníci s navrhovaným stavom súhlasili,
niektoré rodinné domy odkanalizované nebudú( p. J. Vitkovič a spol.). Naopak, poniže štátnej cesty
I/74 okolnosti donútili investora a prevádzkovateľa zaujať k novo-navrhovanému zberaču následné
riešenie. Keďže zberač mal ísť popred rodinné domy a pani Silvia Šedzmáková s týmto riešením
nesúhlasila túto vetvu bolo odporúčané prepracovať a jej trasu dať po pozemkoch - cez záhrady
jednotlivých nehnuteľností t.j. poza rodinné domy.Bolo dohodnuté, že na túto časť obce sa urobí
zmena územného plánu a daná skutočnosť sa zohľadní aj v chystanom stavebnom povolení. Pokiaľ
by nastali ďalšie zmeny, tunajší úrad bude občanov včas informovať.  Pre vstup na nehnuteľnosti úrad
cestou poslancov a Komisie pre verejný poriadok a životné prostredie s požadovaných 88 vlastníkov
mimo Slovenského pozemkového fondu zabezpečil 84 súhlasov formou podpisov. Starosta obce
ďakuje za ústretovosť všetkým občanom, ktorí takto reagovali.
Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na opravu kotolne ZŠ
Dňa 1. 6. 2016 bola štátnemu tajomníkovi Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky adresovaná žiadosť  o poskytnutie finančných prostriedkov z havarijného fondu MŠVVaŠ SR
na plynovú kotolňu pre základnú školu. Znenie žiadosti prikladáme.
Deň obce 2016
Dňa 26. 6. 2016  obecný úrad spolu so spoločenskými zložkami pripravuje deň obce. Program bude
zverejnený v najbližších dňoch.
Na bicykli deťom pre život 2016
V sobotu 11. júna 2016 sa uskutoční „nultá etapa“ charitatívneho projektu Na bicykli deťom 2016.
Cyklistický pelotón pôjde po trase : Stakčín - Snina - Belá nad Cirochou - Dlhé nad Cirochou -
Kamenica nad Cirochou - Hažín nad Cirochou - Humenné - Prešov. Podľa predbežných informácií by
mal mať pelotón krátku zastávku aj v našej obci. V prílohe uvádzame bližšie informácie o cieľoch
projektu a žiadosť organizátorov o podporu. ...viac
Územný plán obce Kamenica nad Cirochou - zmeny a doplnky 01
Dňa 22. marca 2016 bol na 7. zasadnutí Obecného zastupiteľstva prerokovaný bod. č. 3 - Územný
plán obce - požiadavka na zmenu. O zmenu územného plánu obce listom požiadal Ing. Stanislav
Hudák, Ptičie 187 a to riešenie návrhu v zatriedení parcely 3092/2 /bývala píla VLM SR, š.p./ zo
súčasného zaradenia ako plochy pre agroturistiku na plochu pre účely individuálnej bytovej
výstavby.....viac
„Riešenie energetickej úspornosti objektu obecného úradu v obci Kamenica nad Cirochou“
Obec Kamenica nad Cirochou ako verejný obstarávateľ vyzval na predloženie cenovej ponuky na
predmet zákazky : „ Riešenie energetickej úspornosti objektu OcÚ v obci Kamenica nad Cirochou.
Výzva bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 71/2016. Predmetom zákazky je
realizácia stavebných prác stavby Riešenie energetickej úspornosti objektu OcÚ v obci Kamenica nad
Cirochou. ...viac
Deň Matiek 2016
V piatok 13. mája 2016 sa v kinosále Kultúrneho domu uskutočnila slávnosť pri príležitosti Dňa
Matiek. Kultúrny program v spolupráci s obecným úradom pripravila základná škola s MŠ. S
programom piesní, básní, tanca a humorného slova potešili deti svoje mamky. Vrcholom programu
bolo vystúpenie speváka Maroša Banga, ktorému spoločnosť robila manželka. Svojim vystúpením a
piesňami venovaných všetkým mamám najprv dojal a potom pásmom piesní rôznych  žánrov dostal do
varu publikum, ktoré sa aj priamo zapájalo, či už spevom alebo tancom. Svoju vďaku p. Marián Bango
vyjadril aj prostredníctvom listu, ktorý zaslal na obecný úrad. Z jeho obsahu citujeme :...viac
25. ročník Zemplínskeho pohára DHZ
V sobotu 7. 5. sa v Strážskom konal už 25. ročník Zemplínskeho pohára. Bola to zároveň prvá
tohtoročná hasičská súťaž. Naši hasiči v silnej konkurencii 25. tímov obsadili pekné 4. miesto s
časom 16,75 s. Zároveň sme si prevzali pamätnú plaketu pre DHZ za dlhoročný prínos Zemplínskemu
poháru a takisto bol ocenený za dlhoročnú prácu náš člen p. Jozef Korej. My sa samozrejme k
tomuto poďakovaniu pripájame, pretože bez neho a jeho obety voľného času by naše DHZ nebolo tam
kde je. Zároveň želáme celému DHZ Kamenica nad Cirochou úspešnú sezónu. ...viac