Plán  činnosti vo Vojenskom obvode Vaľaškovce
MAPA OBCE:
KONTAKT:
+421 57 779 32 86
ocukamenicanc@stonline.sk
Kamenica nad Cirochou
Pomoc pre Mareka
...viac
OZNAMY:
Copyright © 2015 by "pcop"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: tonery@pcop.sk
Záchranná služba
              112
Prvá pomoc:
              155
Požiarna záchr. služba:
              150
Polícia:
              158

NAHLÁSENIE PORUCHY

Plyn:          0850 111 727
Elektrina:  0800 123 332
Voda:         057 78 70 420
Porucha telefón. staníc:
                  12 129
 
Harmonogram vývozu
odpadu
2% z dane ...viac
Seniori

ZO-JDS a KLUB dôchodcov - PLATAN Kamenica nad Cirochou
bola založená d
ňa 25. októbra 2007 na ustanovujúcej schôdzi za účasti 130 seniorov. Iniciátorom vzniku tejto organizácie bol starosta obce Ing. Alexander Bugyi v spolupráci s prípravným výborom a metodickej pomoci Okresnej organizácie JDS.
    Toto občianske združenie seniorov sa stará o kultúrno-spoločenské vyžitie dôchodcov, ktorých je v našej obci vyše 400. Počet členov sústavne narastá a v účastnosti je ich 146.
    Činnosť ZO-JDS a Klubu dôchodcov Platan je pestrá, bohatá a cieľavedomá.
V súčasnom období pracuje Spevácka skupina žien „Heligonka“, Spevácka skupina mužov „Furmani“ a pri seniorských veseliciach hrá hudobná skupina Trio Rytmik. Spevácke skupiny vystupujú takmer pri každej slávnostnej udalosti v obci a v okrese, ba aj v zahraničí napr. v Poľsku.
    Každoročne organizujeme  stretnutia jubilantov so zápisom do pamätnej knihy, ktoré majú zvlášť slávnostnú atmosféru.
Pod heslom „Poznaj svoj región“ organizujeme turistické vychádzky, výlety a exkurzie. 
Obľúbené sú autobusové zájazdy do Maďarska a Poľska a tiež za krásami Slovenska.
   V rámci starostlivosti o zdravie seniorov organizujeme besedy a umož
ňujeme relaxačné cvičenia v telocvični ZŠ.
Naši členovia sa zúčast
ňujú aj krajských a celoslovenských ŠH seniorov.
V rámci vzdelávacej činnosti sme zorganizovali aj počítačový kurz pre seniorov.
   Spolu s OcÚ organizujeme rôzne slávnosti ako je napr. MDŽ, De
ň matiek, Mesiac úcty k starším, Deň obce, ale aj meniny.
   Naši seniori sa zapájajú aj do verejno-prospešných prác obce, ako je jarné a jesenné upratovanie, starostlivosť o miestny park. 

   V súčasnosti ZO-JDS a Klub dôchodcov Platan v Kamenici n./Cir. pracuje pod vedením:

Andrej Novák, predseda
Anna Rošková, tajomníčka

Revizná komisia v zložení:
   
Imrich Bednár, predseda
Mária Divulitová, členka
Mária Ihnátová, členka