Plán  činnosti vo Vojenskom obvode Vaľaškovce
MAPA OBCE:
KONTAKT:
+421 57 779 32 86
ocukamenicanc@stonline.sk
Kamenica nad Cirochou
Pomoc pre Mareka
...viac
OZNAMY:
Copyright © 2015 by "pcop"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: tonery@pcop.sk
Záchranná služba
              112
Prvá pomoc:
              155
Požiarna záchr. služba:
              150
Polícia:
              158

NAHLÁSENIE PORUCHY

Plyn:          0850 111 727
Elektrina:  0800 123 332
Voda:         057 78 70 420
Porucha telefón. staníc:
                  12 129
 
Harmonogram vývozu
odpadu
2% z dane ...viac
Aktuality 10.2015
Aktuality 08-09.2015
Aktuality 07.2015
Aktuality 06.2015
Aktuality 05.2015
Aktuality 01-04.2015
Aktuality 2014
 
Oznámenie 
-intenzifikácia ČOV
MAPA OBCE
 
Aktuality 11. 2015
Dňa 21. 11. o 17:30 navštívil našu obec podpredseda vlády a minister vnútra R. Kaliňák a prezident
hasičského a záchranného zboru p. gen. A. Nejedlý so sprievodom. Cieľom návštevy bolo odovzdať
dobrovoľným hasičom našej obce multifunkčné vozidlo Iveco Daily. Tento dar vnímame ako ocenenie
dlhoročnej práce dobrovoľných hasičov v Kamenici nad Cirochou ,ale aj ako dôležitú etapu prebudovania a
dovybavenia hasičského záchranného zboru v obci technikou.   ...viac
Správa nezávislého audítora
Dňa 6. 11. 2015 nezávislá audítorka Ing. Anna Mamajová vykonala audit overenia účtovnej uzávierky obce k
31. 12. 2014. Správu nezávislej audítorky zverejňujeme.  sprava
Výročie oslobodenia našej obce
Dňa 24. 11. 2015 sa uskutočnilo kladenie vencov pri pomníku padlých v našej obci. Hlavným organizátorom
podujatia bol Slovenský zväz protifašistických bojovníkov. Kladenia vencov sa zúčastnila aj poslankyňa A.
Daňová a  A. Novák, predseda Klubu dôchodcov Platan a starosta obce. Po uctení si pamiatky padlých
starosta prítomných pozval na krátke pozastavenie sa na obecný úrad. ...viac
Terénne auto pre potreby DHZO
Dňa 23. 11. 2015 sa starosta obce a náčelník DHZ v obci p. J. Sojčák zúčastnili obhliadky jazdeného
terénneho vozidla KIA Sportage v Centre podpory v Prešove. Automobil je pridelený pre potreby obce v
súvislosti s akcieschopnosťou DHZ v obci. Bola podpísaná zmluva o prevode majetku.
Nové hrobové miesta
Dňa 25. 11. 2015 začína obec výkopové práce pre vytvorenie nových hrobových miest na miestnom
cintoríne.
Oprava rozhlasu
Predkladaný termín ukončenia opravárenských prác na rozhlasovej ústredni a miestnom rozhlase je 25- 26.
11. 2015. Za 14 dňový výpadok rozhlasu sa aj takouto formou ospravedlňujeme. Jednotlivé rozhlasové telesá
pamätajúce ešte socializmus bolo nutné vymeniť a bolo potrebné previesť opravu rozhlasovej ústredne na
obecnom úrade. Občanom ďakujeme za trpezlivosť.
„Jesenné pozastavenie sa“
Starosta obce ďakuje organizátorom akcie : Jesenné pozastavenie sa . T.j. MŠ, ZŠ, poslancom a
zamestnancom obecného úradu za dobrú prípravu a dôstojný priebeh podujatia.viac...
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2014 - 2020
Vážení spoluobčania, do pozornosti dávame pracovný dokument „ Program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja“ . Dokument pripájame a Vaše konštruktívne pripomienky očakávame v termíne do 5. decembra
2015 elektronicky alebo písomne. Viac tu. 
Dom smútku
Vážení spoluobčania vzhľadom na skutočnosť, že aj Dom smútku potrebuje byť vynovený v duchu doby,
obecný úrad dal podnikateľke spracovať zákazku s cieľom výmeny skiel za sklenené vitráže na Dome
smútku. Ponuka a varianty Vám budú na stránke prezentované.
Obecná brigáda
Dňa 7. 11. 2015 sa uskutočnila dedinská brigáda. Brigády sa zúčastnili niektorí členovia z 12
spoločenských zložiek, ale aj občania nikde nezaradení. Pre pracovnú vyťaženosť sa brigády nezúčastnili
členovia miestneho spolku Slovenského červeného kríža a členovia športového klubu Miko fit - box. Tieto dve
spoločenské  zložky vykonajú brigádu v náhradnom termíne 14. 11. v lokalite cintorín. Poslanci obce a
starosta obce ďakujú občanom za aktívny prístup k svojej obci. Viď foto.
Pridelenie protipovodňových vozíkov
Dňa 4. 11. 2015 po zasadnutí vlády SR v okrese Trebišov, boli niektorým aktívnym DHZ v kraji pridelené
protipovodňové vozíky. Aj výsledky kamenických hasičov boli osobne ocenené ministrom vnútra p. Róbertom
Kaliňákom a aj našim hasičom za účasti starostu obce bol odovzdaný protipovodňový vozík pre potreby
obce. Celý akt mal dôstojný priebeh. Pokiaľ sme dobre pochopili príhovor funkcionárov Hasičského a
záchranného zboru a podpredsedu vlády a ministra vnútra Róberta Kaliňáka, ešte môžeme očakávať do
obce ďalšiu požiarnu techniku. Foto prikladáme.
Miestny spolok Slovenského červeného kríža
Starosta obce týmto ďakuje miestnemu spolku Slovenského červeného kríža v Kamenici nad Cirochou za
angažovanie sa v prospech kamenických občanov, ktorí sa krátkodobo alebo dlhodobo ocitli v núdzi.
Konkrétne sa táto pomoc z úrovne červeného kríža v spolupráci s obchodným reťazcom Kaufland prejavila
tak, že v obci bolo rozdaných 5 balíčkov pre kamenické rodiny v núdzi. Červenokrižiaci, ďakujeme vám.
Zoznam zákonov - priestupky
Vážení spoluobčania, Zákon o obecnom zriadení 369 a jeho novela 102 ukladajú samosprávnym orgánom
množstvo kompetencií. Odborníci na samosprávu tvrdia, že do náplne práce starostu a zamestnancov obce
patrí viac ako 4000 kompetencií. Realita je taká, že s tým všetkým treba denno - denne pracovať a
častokrát si to ani Vy spoluobčania ,ktorých sa to týka, neuvedomujete. V ostatnom čase nám pribúdajú
podnety a sťažnosti od občanov , ktorí upozorňujú na rôzne neduhy, ktoré sa na území intravilánov ale aj
extravilánov dejú. Keďže obec, zamestnanci, ale aj obecné zastupiteľstvo majú vo forme komisií a
poradných orgánov priamo či nepriamo k dispozícií aparát, najčastejší tlak zo strany nespokojných občanov
je práve na verejný poriadok a životné prostredie. Vážení spoluobčania pre vaše  zorientovanie sa, Vám
predkladáme kompletný zoznam právnych predpisov, podľa ktorých obec ukladá sankcie, pokuty za
priestupky a iné správne delikty. Zároveň Vám predkladáme zoznam zákonov, podľa ktorých obec
prejednáva priestupky v blokovom konaní.
Príprava rozpočtu na rok 2016
Dňa 11. 11. 2015 tým v zložení,  Ing. Alexander Bugyi,  JUDr.Miroslav Hodák, Mária Škrlíková, Ing. Monika
Hamaďáková , začína pripravovať rozpočet na rok 2016. Stratégiou je peniažky investovať do vecí, ktoré
občania pocítia. Strategickým cieľom v najbližších rokoch bude oprava, rekonštrukcia obecného úradu,
kultúrneho domu, kina, podľa možností z projektov EÚ. V najhoršom prípade z vlastných prostriedkov. Tieto
budovy sú poslednými stavbami v majetku obce, ktoré neboli zrekonštruované. Všetky ostatné
zrekonštruované boli. Pre občanov poznamenávame, že projekt na zateplenie kultúrneho domu a kina
vrátane novej fasády bol na Envirofond odovzdaný v mesiaci september 2015. V mesiaci november 2015
očakávame ďalšiu výzvu na verejné budovy v majetku obce, kde sa má riešiť energetika, ( kotly, riadiátory,
kolektory... atď.).