Plán  činnosti vo Vojenskom obvode Vaľaškovce
MAPA OBCE:
KONTAKT:
+421 57 779 32 86
ocukamenicanc@stonline.sk
Kamenica nad Cirochou
Pomoc pre Mareka
...viac
OZNAMY:
Copyright © 2015 by "pcop"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: tonery@pcop.sk
Záchranná služba
              112
Prvá pomoc:
              155
Požiarna záchr. služba:
              150
Polícia:
              158

NAHLÁSENIE PORUCHY

Plyn:          0850 111 727
Elektrina:  0800 123 332
Voda:         057 78 70 420
Porucha telefón. staníc:
                  12 129
 
Harmonogram vývozu
odpadu
2% z dane ...viac
Pripravované projekty:

Podaná žiadosť - dovybavenie techniky DHZ v obci v hodnote do 10 000,- €

Žiadosť na stredný požiarny automobil

Rozpracovaná žiadosť -  poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2014  - zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania  - kultúrny dom

Riešenie enegetickej úspornosti viacúčelového objektu

Oporný múr štátnej cesty, I/74 odvodnenie chodníka (Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácii)

Rekonštrukcia centra obce ( vlastné zdroje + podaný projekt cez Dexia nadáciu)

Oprava pomníka padlých v 2. svetovej vojne ( vlastné zdroje + podaný projekt cez Dexia nadáciu)

Živičná úprava miestnej komunikácie na uliciach: Sládkovičová, Krátka, Slepa  ( vlastné zdroje)

Spoznajme sa lepšie cez spoločné akcie- Program cezhraničnej spolupráce Poľsko- Slovenská republika 2007- 2013 = výstavba amfiteátra (projekt bude realizovaný na území PSK spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu)

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce.

Zlepšenie teplotechnických vlastnosti nevýrobných a verejných budov - rekonštrukcia Kulturného domu.

Kamenica nad Cirochou- rekonštrukcia VM prípojky a TS1 VLM PÍLA
- rozpočtový náklad 80 700,-EUR , zrealizujú  VSE

Rekonštrukcia vodovodnej siete Kamenica nad Cirochou- Hažin nad Cirochou.