Plán  činnosti vo Vojenskom obvode Vaľaškovce
MAPA OBCE:
KONTAKT:
+421 57 779 32 86
ocukamenicanc@stonline.sk
Kamenica nad Cirochou
Pomoc pre Mareka
...viac
OZNAMY:
Copyright © 2015 by "pcop"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: tonery@pcop.sk
Záchranná služba
              112
Prvá pomoc:
              155
Požiarna záchr. služba:
              150
Polícia:
              158

NAHLÁSENIE PORUCHY

Plyn:          0850 111 727
Elektrina:  0800 123 332
Voda:         057 78 70 420
Porucha telefón. staníc:
                  12 129
 
Harmonogram vývozu
odpadu
2% z dane ...viac
.
Nezisková organizácia Hájik, so sídlom Gaštanová 12, 067 83 Kamenica nad Cirochou bola zaregistrovaná
dňa 17.9.2015 úradom Prešovského samosprávneho kraja odbor socialny. Štatutárny orgán Jana Harbistová.
Druh sociálnej služby Denný stacionár. Zodpovedná vedúca Mgr. Alena Hricová.

Prvým januárovým týždňom v  roku 2016 sme v  Kamenici nad Cirochou, ako aj v  susednej obci Kamienka otvorili denný stacionár (DS) - zariadenie poskytovania sociálnej služby pre seniorov obce.   Na otvorení nechýbal starosta obce Kamenica n/Cir., Ing. Alexander Bugyi, starosta obce Kamienka, Ing. Benjamín Blaha, riaditeľ miestnej základnej školy v  Kamenici n/Cir., Mgr. Slavomír Tokár a  miestny pán farár vdp. Peter Sepeši, ktorý spomínané priestory DS posvätil.

Zariadenie DS môžu využívať všetci občania obce, ktorí majú záujem izolovať samotu domáceho prostredia. V  DS sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a  je odkázaná na sociálnu službu v  zariadení len na určitý čas počas dňa. V  DS sa ďalej poskytuje sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, stravovanie, zabezpečuje sa pracovná terapia a  záujmová činnosť.  Kapacita jedného stacionára je 40 ľudí. Poplatok klienta činí 1Eur./deň.
Naši klienti svojimi aktivitami prispievajú k  skrášľovaniu exteriéru a  interiéru v  DS, venujú sa ručným prácam, tvorbe výrobkov z  rôznych druhov materiálov, absolvujú terapie, ako: biblioterapia - liečenie pomocou vybraných kníh, muzikoterapia - hudba ako liek, ergoterapia - rozvoj kreativity - pracovné a  herné činnosti, reminiscenčná terapia - spomienkami podporujeme myslenie, venujú sa alternatívnej psychoterapii - liečba umením - arteterapia- tvorivá výtvarná činnosť, dramoterapia - pantomíma, bábkové divadlo a  podobne. Využívajú služby maséra a  odborného poradenstva, ako je: lekár,  právnik, školenia práce s  PC a  pod., naši klienti využívajú aj relaxačné pobyty v  soľnej jaskyni a  pri každoročných oslavách, ako je napríklad Deň matiek , MDZ, oceňujú vystúpenia žiakov MŠ a  ZŠ.
Zúčastňujú sa rôznych poznávacích zájazdov a  výletov.
Absolvovali výlet v  dedinke Bodružal, kde navštívili chrám sv. Mikuláša, ktorý patrí do skupiny drevených chrámov slovenskej časti Karpatského oblúka, ktorý bol zapísaný do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Spomínaný chrám je chrámom byzantského (gréckokatolíckeho) obradu konštantínopolskej tradície cirkvi. Jeho výstavba sa datuje do roku 1658. Chrám svojou architektúrou, členením i  výtvarným poňatím dokumentuje špecifický prejav tradičnej religióznej architektúry rôznych etník, aký sa v  iných častiach Európy nevyskytuje.
Navštívili pamätník na Dukle vo Svidníku, kde vzdali úctu padlým hrdinom, modlitbami ale aj Slovenskou hymnou.  
Mariánske pútnické miesto v  Litmanovej na hore Zvir ponúklo klientom DS možnosť si duchovne oddýchnuť, načerpať do svojich životov nové sily a  nadobudnúť stratený pokoj.
Pravidelne odganizujeme  športové dni, varenie gulášu, opekanie a  nechýba ani dobrá nálada pri plnení rôznych športových aktivít.
V budúcnosti okrem iného sú naplánované aj ďalšie činnosti a  aktivity, ktoré sú prispôsobené aj osobným požiadavkám a  možnostiam klientov.
Personál denných stacionárov sa s  láskou , úctou a  neodmysliteľným úsmevom stará o  našich dôchodcov, ktorým každé pekné slovo poteší srdiečko. Dvere DS sú otvorené pre každého, kto chce svoje dni prežiť v  príjemnom prostredí s  príjemnými ľuďmi.
Dôchodcovia, ktorí majú záujem o  poskytovanie sociálnej služby v  Denných stacionároch Kamenica nad Cirochou a  Kamienka, môžu sa informovať u  personálu na daných miestach o  postupe prijatia.                                                
Jana Harbistová, riaditeľka n.o.
DS Hájik


V mesiaci október sa terapeutická činnosť klientov DS Hájik, n.o., zamerala aj na výrobu vencov ktoré sme spolu s  klientmi kládli na miestnom cintoríne a  k  pamätníku padlých hrdinov. Výroba vencov spolu s  dušičkovými „vôňami“ predstavovala zatraktívnenie pobytu seniorov v  našom zariadení a  vyvolala diskusiu o  časoch „minulých“.Deň úcty k starším
17.10.2016 sme si v priestoroch DS pripomínali a  oslavovali s  klientmi Deň úcty k starším, kde sme v sprievode hudby/varhany/ pripravili spoločenský program, kde sa podávalo bohaté občerstvenie a  dobrá nálada vyústila do ľudových tancov.