Plán  činnosti vo Vojenskom obvode Vaľaškovce
MAPA OBCE:
KONTAKT:
+421 57 779 32 86
ocukamenicanc@stonline.sk
Kamenica nad Cirochou
Pomoc pre Mareka
...viac
OZNAMY:
Copyright © 2015 by "pcop"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: tonery@pcop.sk
Záchranná služba
              112
Prvá pomoc:
              155
Požiarna záchr. služba:
              150
Polícia:
              158

NAHLÁSENIE PORUCHY

Plyn:          0850 111 727
Elektrina:  0800 123 332
Voda:         057 78 70 420
Porucha telefón. staníc:
                  12 129
 
Harmonogram vývozu
odpadu
2% z dane ...viac
 
Aktuality v obci jún 2015
 

Medzinárodný deň detí
Dňa 1. júna 2015 sa z príležitostí MDD uskutočnilo stretnutie detí ZŠ s dobrovoľnými hasičmi
našej obce. Boli predvedené ukážky techniky.  Pokračovanie dňa detí bude 18. júna 2015.
Zasadnutie výboru PZ Jazvec
4. júna 2015 o 18:00 sa uskutočnilo zasadnutie výboru PZ - Jazvec Kamenica nad Cirochou.
Okrem starostlivosti o zver - plánu odstrelu bol prerokovaný termín konania slávnostnej
júnovej členskej schôdze, ktorá sa uskutoční dňa 5. júla 2015 v rekreačnom zariadení Lesík. 
Pozývame všetkých priateľov prírody na poľovnícky guľáš a príjemné chvíle strávené v prírode.
Seminár - modernizácia verejného osvetlenia
4 . júna 2015 sa v Košiciach konal  seminár k vyhlásenej výzve na predkladanie žiadostí o
nenávratný finančný príspevok na budovanie a modernizáciu verejného osvetlenia pre mestá
a obce. Tohto seminára sa zúčastnil aj pracovník našej obce. Predložená výzva je jednou z
možností ako zabezpečiť pre našu obec modernizáciu verejného osvetlenia (LED svietidlá),
ktorej jedným z cieľov je aj úspora verejných financií.
Majstrovstvá Slovenska a Svetový pohár v raketovom modelárstve
V dňoch 5. - 7. júna 2015 sa na letisku v Kamenici nad Cirochou uskutočnia Majstrovstvá
Slovenska a Svetový pohár v raketovom modelárstve.

Pracovné stretnutie primátorov a starostov PSK
Dňa 8. júna 2015 o 14:00 hod. sa v zasadačke Okresného úradu Prešov uskutočnilo pracovné
stretnutie primátorov a starostov Prešovského samosprávneho kraja so štátnym tajomníkom
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja  SR, Viktorom Stromčekom. Stretnutie
sa nieslo v konštruktívnom duchu. Predmetom rokovania boli problémy v súvislosti s
výstavbou diaľnic, rýchlostných komunikácií a ciest 1. triedy v kraji. Bola predstavená reálna
koncepcia na najbližšie obdobie. Starostovia a primátori upozornili na lokálne problémy,
ktoré z hľadiska celoslovenského nepredstavujú najväčšie problémy, ale z hľadiska reálneho
života v obciach a mestách, sú  pre občanov veľkým problémom. Starosta obce v diskusii
požiadal štátneho tajomníka o pomoc pri riešení bodovej závady 1/74 - oporný múr - chodník.
V konštruktívnej diskusii okrem iného vystúpil aj predseda PSK  MUDr.  Peter Chudík, ktorý
okrem iného zdôraznil priority kraja a zvýraznil skutočnosť, že obec alebo mesto, ktoré bude
pripravené zrealizovať cyklotrasu vo svojom katastri, dostane príspevok z PSK až do výšky
50%.  Realita s pripravovanými cyklotrasami je taká, že ich budovanie nie je náročné, no
majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod chystané cyklotrasy nemá konca, pre
roztrieštenosť jednotlivých parciel a pre veľké množstvo neznámych vlastníkov. Toto sa javí
ako väčší problém než financie.
Rokovanie
Dňa 9. júna 2015 obec navštívil pracovník vládnej agentúry SARIO, ktorý za účasti starostu a
predsedu komisie pre životné prostredie a  verejný poriadok rokovali o vhodných pozemkoch
pre výstavbu megaprojektov - budúcich veľkých investorov na Slovensku. Stretnutiu
predchádzala reakcia starostu na medializované požiadavky Ministerstva hospodárstva SR a
agentúry SARIO, že štát žiada pre budúcich investorov vhodné pozemky až do výmery 400 ha.
Keďže v KU obce sa nachádza takéto množstvo štátnej pôdy vo vlastníctve SPF a v katastri
priľahlých obcí vrátane Kamenice je štátnej pôdy cez 600 ha ( aj keď nie v jednom kuse)
vytvára to určité predpoklady na vhodnosť takéhoto územia pre budúcich veľkých investorov. 
Keďže sa jedná o štátnu zákazku a štátnu pôdu, základné informácie boli poskytnuté pre
vládnu agentúru SARIO v požadovanej kvalite. Po vzájomnej výmene informácii bola
vykonaná tvaromiestna obhliadka lokalít a bola vyhotovená fotodokumentácia. Dotazník pre
získanie požadovaných údajov bude agentúrou SARIO zaslaný v krátkom čase na spresnenie
výhod, či nevýhod daného územia. Pre občanov uvádzame informáciu, že v priebehu 8 rokov
je to už druhý pokus dať do pozornosti toto množstvo pôdy pre budúcich investorov.
Družobné stretnutie na Ukrajine
Dňa 11. júna 2015 zástupcovia klubu dôchodcov odcestovali na Ukrajinu do spriatelenej obce
Kamenica pri Užhorode. Delegáciu ôsmich členov klubu dôchodcov vedie zástupca starostu
pán JUDr. Miroslav Hodák. Tešíme sa na ďalšie stretnutia s priateľmi na Ukrajine.
Deň detí
Dňa 18. 6. 2015 sa v telocvični základnej školy uskutočnil Deň detí. Blíži sa záver školského roka  a
tak starosta obce venoval darček vo forme športového vystúpenia  všetkým žiakom.
Finále superpohára ObFZ Humenné
Dňa 19. 6.  sa na ihrisku FC Kamenica uskutočnilo finále XI. ročníka superpohára ObFZ Humenné -
Memoriál Jozefa Škubu, medzi TJ Ptava Ptičie a Slovan Belá nad Cirochou. Po riadnom hracom
čase skončil zápas nerozhodne 3:3.  Víťazom sa po penaltovom rozstrele (7:6) stal futbalový klub
TJ Ptava Ptičie.
Súťaž hasičov
21. 6. sa uskutočnila súťaž DPO v obci Lieskovec. DHZO Kamenica nad Cirochou obsadili veľmi
pekné 2. miesto. Našim hasičom blahoželáme.
Stretnutie starostu obce s deviatakmi
Dňa 24. júna 2015 o 9:00 sa uskutoční stretnutie starostu obce a deviatakov. Je to už tradične
každoročné stretnutie.
Stretnutie starostu obce s deviatakmi
Dňa 24. 6. 2015 starosta obce už tradične prijal deviatakov základnej školy. Na obecnom úrade v
družnej debate im poďakoval za reprezentáciu školy a obce. Bolo zdôraznené, že Kamenica nad
Cirochou je ich rodná hruda , ktorú predstavujú rodičia, predkovia a okolitá krásna príroda. Do
ďalšieho štúdia im bolo popriané všetko najlepšie.
Deň obce
Dňa 27. júna 2015  sa uskutoční deň obce 2015. Pozvánka v plnom znení bude operatívne
zverejnená.
Výročie DHZO Modra nad Cirochou

Dňa 28. 6. 2015 DHZO Modra nad Cirochou oslávili 85. výročie svojho založenia. Súťaže sa
zúčastnilo 25 mužských a  ženských mužstiev. Naši hasiči obsadili pekné 3. miesto. Blahoželáme.

Pozvánka DHZO Modra nad Cirochou
Dobrovoľný hasičský zbor Modra nad Cirochou a Obec Modra nad Cirochou Vás pozývajú na oslavu
- 85 rokov založenia dobrovoľného hasičského zboru. Slávnosť sa bude konať v nedeľu 28. júna
2015 o 13:00 v areáli futbalového ihriska v Modre nad Cirochou.
Bocianie hniezda
Vo februári tohto roku sa  zrealizovala prekládka 3 bocianích hniezd v našej obci. Dve
prekládky boli v réžii Slovenských elektrárni. Jedna prekládka bola v réžii obce (zdravotné
stredisko). S potešením oznamujeme, že všetky tri náhradné bocianie hniezda sú obsadené a
našli tak svojich bocianích obyvateľov.
Dotácia pre DHZO
Tak ako po minulé roky, aj tohto roku na základe žiadosti a projektu DHZO Kamenica nad
Cirochou, získali od Ministerstva vnútra SR  pre činnosť na tento rok dotáciu vo výške 3000 eur.
Dotácia nabehla na účet 4. 6. 2015. DHZO bol na základe zhodnotenia síl a prostriedkov v SR
zaradený do kategórie A, t.j. do tej najvyššej. Z tohto zaradenia vyplývajú práva, ale aj
povinnosti. Dotácia je prísne zúčtovateľná. 
Spracovateľ projektu a veliteľ DHZO : Jozef Sojčák
Pozvánka - PZ Jazvec
Výbor PZ Jazvec Vás pozýva na slávnostnú  členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 5.7. 2015 o
14:00 hod. v PT Lesík. Po schôdzi bude priateľské posedenie, na ktoré pozývame aj rodinných
príslušníkov a priateľov prírody.AKCIE MÁJ 2015