Plán  činnosti vo Vojenskom obvode Vaľaškovce
MAPA OBCE:
KONTAKT:
+421 57 779 32 86
ocukamenicanc@stonline.sk
Kamenica nad Cirochou
Pomoc pre Mareka
...viac
OZNAMY:
Copyright © 2015 by "pcop"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: tonery@pcop.sk
Záchranná služba
              112
Prvá pomoc:
              155
Požiarna záchr. služba:
              150
Polícia:
              158

NAHLÁSENIE PORUCHY

Plyn:          0850 111 727
Elektrina:  0800 123 332
Voda:         057 78 70 420
Porucha telefón. staníc:
                  12 129
 
Harmonogram vývozu
odpadu
2% z dane ...viac
Zmluvy
 
 
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 01 - 2016
Nájomná zmluva č. 1-2016 o nájme nebytových priestorov
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarne
Dohoda o spolupráci pri prekládke bocianieho hniezda
Mandátna zmluva ORIM- TENDER s.r.o
Dohoda o spolupráci pri prekládke bocianieho hniezda
Zmluva o dielo Ing.arch.Lajčiak
Kúpna zmluva p.Sabol

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-433-067/2015
Zmluva o pripojení k Informačnému systému - Dátové centrum obcí
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy NATUR PACK
Zmluva o dielo - Marián Babin Uniprim
Zmluva o platení úhrady
Zmluva o poskytnutí dotácie
Protokol modernizácie sústavy verejného osvetlenia v obci Kamenica nad Cirochou
Odovzdávací a Preberací protokol o odovzdaní sústavy verejného
Zmluva o kúpe nehnuteľnosti č 04-KCOLV
Rozhodnutie - Okresný úrad Humenné - intenzifikácia ČOV
Kúpna zmluva kanalizácia a ČOV
Zmluva s SE Predaj, s.r.o
Zmluva o výmena okien a dverí  na budove kultúrneho dom
Zmluva o poskytnutí služby - Geodeticca
Licenčná zmluva - Geodeticca
Modernizácia verejného osvetlenia - Záväzná cenová ponuka
Koncesná zmluva o zabezpečení prevádzky, modernizácie a údržby sústavy verejného osvetlenia obce
Mandátna zmluva AE group
Zmluva o poskytovaní služieb - Prevádzka denného stacionára
Dohoda_15/35/052/105
Zmluva o poskytovaní služby WebGIS Kamenica nad Cirochou
Licenčná zmluva GEODETICCA
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Telekom
Zmluva o výpožičke
Zmluva o dielo 012015
Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest
Kúpna zmluva VVS a.s.
Kúpna zmluva
MUDr. Pavol Blaha
Zmluva o poskytnutí právnych služieb
Nájomná zmluva MUDr.Komarková
Nájomná zmluva MUDr. Jusko
Nájomná zmluva MUDr. Focko
Nájomná zmluva KAM-DET
Nájomná zmluva REMEDIA s.r.o

Dodatok č. 3 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu Ptičie
Dodatok  1/2015 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Zmluva o dielo SOME SLOVAKIA
Dohoda o ukončení zmluvy o dielo, p.Hrebík
Dohoda § 12 UPSVaR
Dohoda § 10 UPSVaR
Zmluva o poskytovaní službu MUDr.Hubnerová
Zmluva o poskytovaní služieb s Webpomoc s.r.o
Zmluva  Ovo - Mont spol. s.r.o
.
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb
Kúpna zmluva MUDr.Pavol Blaha
Mandátna zmluva o zateplení budovy OcÚ

Zmluva o dielo č. 06/10/2014
Zmluva o dielo č. 25/09/2014
Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve číslo01/2014
Mandátna zmluva s Mgr. Miroslav Kovalík -ORIM
Zmluva o dielo 3/2014 s f.KOVO-DREVO VÝROBA Ján Mesároš
Dohoda s UPSVaR o pracovnej činnosti, prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi
Zmluva o dielo s f. UNITERMONT
Zmluva o dielo s f.
LUBOstav
Zmluva o dielo s f. PLUMBER
Kúpna zmluva s p. Jancuskovou
Zmluva o poskytovaní vybraných súborov údajov z inf. systému katastra nehnuteľnosti
Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb..2014
Zmluva o poskytnutí dotacie z rozpočtu obce č.3/2013/CVČ
Sponzorká zmluva Nexis Fibers, a.s.
Zmluva o vzájomnej spolupráci Obce Kamenica nad Cirochouv  v SR a Obce Kamenica na Ukrajine
Dohoda č.44 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
Zmluva o dielo s firmou BOMES s.r.o
Kúpna zmluva p. Hasan
Kúpna zmluva MUDr.Vrabeľ, MUDr.Vrabľová
Zmluva o dokončení Polyfukčného domu
Zmluva o dielo č. 22/05/2013

Zmluva o dielo č. 21/05/2013
Zmluva o zhromažďovaní, odvoze a likvidácie komanuálneho odpadu,PROBE
Zmluva pre zabezpečenie praxe žiakov Obchodnej akadémie
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce č.2/2013/CVC
Kúpna zmluva, PROBE

Zmluva d.20-000064539 PO2013 o dodávke vody
Zmluva o dielo, Danexplus s.r.o.
Zmluva o výmene strešnej krytiny
Zmluva s MAS Pod Vihorlatom, o.z
Kúpna zmluva- pozemok s parc.číslom CKM 462
Zmluva o nakladamí s komunálnymi odpadmi
Zmuva č. 1/2010 o spolupráci na projekte Spoločný územný plán obce
Zmluva o dielo 7920100251 na zhotovenie územnoplánovacej dokumentácie
Zmluva o dielo 7920100251 na zhotovenie územnoplánovacej dokumentácie/dodatok

Zmluva o poskytovaní fin.príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby
Zmluva o poskytovaní fin.príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby-dodatok
Zmluva o poskytovaní služieb č 1/2010
Zmluva o združenej dodávke plynu

Zmluva č 02/2011 o realizácii stavby,, Likvidácia následkov povodní v roku 2010 v obci.´´
Zmluva o spotrebnom úvere.
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti.
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec.

Zmluva o výkopových a zásypových prácach
Zmluva o inštalácii kotla na spaľovanie biomasy pre ZŠ
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Zmluva o kúpe špeciálneho (požiarného)  vozidla
Dodatok k zmluve o kúpe špeciálneho vozidla
Kúpna zmluva p.Sojčák
Zmluva o poskytnutí dotácie
Zmluva o projektovej dokumentácii,,K amenica nad Cirochou,odvodnenie,chodnik"
Zmluva o postupeni práv a povinnostvi vyplyvajucich zo stavebného povolenia a iných povolení na stavbu
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja
Zmluva o výstavne kotolne pre telocnič
nu ZŠ Kamenica nad Cirochou
Zmluva o dielo 2/2012 o dokončení obecnej kanalizácie
Zmluva Jana Puškárová
Kúpna zmluva č 022/2 OI2/ OÚ/KZ
Darovacia zmluva
Zmluva o prenájme nebytových priestoroch