Plán  činnosti vo Vojenskom obvode Vaľaškovce
MAPA OBCE:
KONTAKT:
+421 57 779 32 86
ocukamenicanc@stonline.sk
Kamenica nad Cirochou
Pomoc pre Mareka
...viac
OZNAMY:
Copyright © 2015 by "pcop"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: tonery@pcop.sk
Záchranná služba
              112
Prvá pomoc:
              155
Požiarna záchr. služba:
              150
Polícia:
              158

NAHLÁSENIE PORUCHY

Plyn:          0850 111 727
Elektrina:  0800 123 332
Voda:         057 78 70 420
Porucha telefón. staníc:
                  12 129
 
Harmonogram vývozu
odpadu
2% z dane ...viac
Spoločenské zložky

Činnosť a hodnotenie - spoločenské zložky 2015

Miestny spolok SČK
Dobrovoľnícka humanitná pomoc  pre mnohodetné rodiny, ako aj pre občanov v obci ak sa ocitnú v zlej životnej situácii. ...viac
Kontakt: 0915 903 101

Športový klub Miko FIT-BOX.
Zámerom športového klubu je zabezpečovať všestranné podmienky pre účasť členov na súťažiach a podporovať záujem mládeže v oblasti športu.   ....viac
Kontakt: 0905 225 111

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR
Prvoradým cieľom je protipožiarna ochrana. Zapája sa do brigádnickej činnosti obce a reprezentuje obec na celoslovenských súťažiach DHZ.  
Kontakt:veliteľ Jozef Sojčak č.t. 0908 989 030

Únia žien Slovenska- miestny spolok Kamenica nad Cirochou
Zameriava sa na sebarealizáciu žien mimo pracovnej oblasti a na charitatívne akcie.
Kontakt: Magdaléna Krišková      0948 520 468

Klub dôchodcov PLATAN
Miestna organizácia dôchodcov, ktorá organizuje kultúrne  a športovo
-turistické akcie pre členov klubu      a obyvateľov obce.
Kontakt: Andrej Novák               0918 280 627

ZO JDS- Základná organizácia jednoty dôchodcov na Slovensku
Starostlivosť o plnohodnotný a spokojný život dôchodcov v obci.
Kontakt: Andrej Novák              0918 280 627

Záujmové  združenie rodiny  KAMENICKÝ ŠTVORLÍSTOK
Vytvára podmienky pre pravidelnú systematickú prácu s rodinou, deťmi a mladými ľuďmi.  www.kamenickystvorlistok.webnode.sk
Kontakt: Elena Ihnatová              0915 414 902

Poľovnícke združenie PZ Jazvec
Ekologicko
-ochranárska činnosť, snaha o zachovanie všetkých druhov zveri a ich optimálny rozvoj            v harmónii s prírodou a záujmami spoločnosti v regióne.
Kontakt: Ing. Alexander Bugyi     0918 382 375     
    
Zväz zdravotne postihnutých
Presadzuje požiadavky zdravotne postihnutých občanov najmä v oblasti sociálnej ,zdravotnej                    a spoločensko
-pracovnej integrácie.
Kontakt: Andrej Palčinský          057 779 3118

Zväz protifašistických bojovníkov
Združuje občanov a účastníkov boja za národné oslobodenie a boja proti fašizmu , stará sa o historické pamiatky.
Kontakt: Magdaléna Jacková      057 779 3598

Športový klub stolného tenisu
Kontakt: Ján Sojčák                   0903 612 794

Futbalový klub
Kontakt: Marek Čabák                0915 887 789

Fit klub- UP3

Vytvara rôznorodú a vzájomne sa doplňujúcu mozaiku pohybových aktivít a programy športovej činnosti . Viac info:www.fitklubupetry.webnode.sk
Kontakt : Valéria Polačková         0918485 949

Občianske združenie KAMENIČAN
Organizuje pietne stretnutia pri kaplnke na mieste evakuácie občanov počas 2.sv.vojny.
Kontakt: Pavlína Kotusová           0577793206

Občianske združenie NOVÝ ŽIVOT RÓMOV
Zameriava sa na problematiku rómskej komunity v oblasti vzdelania, zamestnanosti a efektívneho využitia voľného času mládeže.
Kontakt: Vojtech Goroľ               0918 176 047