Double click
 
Plán  činnosti vo Vojenskom obvode Vaľaškovce
MAPA OBCE:
KONTAKT:
+421 57 779 32 86
ocukamenicanc@stonline.sk
Kamenica nad Cirochou
Pomoc pre Mareka
...viac
OZNAMY:
Copyright © 2015 by "pcop"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: tonery@pcop.sk
Záchranná služba
              112
Prvá pomoc:
              155
Požiarna záchr. služba:
              150
Polícia:
              158

NAHLÁSENIE PORUCHY

Plyn:          0850 111 727
Elektrina:  0800 123 332
Voda:         057 78 70 420
Porucha telefón. staníc:
                  12 129
 
Harmonogram vývozu
odpadu
2% z dane ...viac
  1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva
D
ňa 09. decembra 2014 sa konalo 1. zasadnutie novozvoleného Obecného zastupiteľstva pri Obecnom úrade v Kamenici nad Cirochou....viac
  V ý r o č n á   č l e n s k  á   s c h ô d z a   č e r v e n é h o   k r í ž
V pondelok, 26. Januára 2015 sa uskutoční výročná členská schôdza miestneho spolku Červeného kríža o 18,00 hod. v Kultúrnom dome. Viac informácii  pani Gabika Kyslaňová  0915 903 510.
  Mikuláš
Už tradične v predvečer Mikuláša naši najmenší v doprovode rodičov, či starých rodičov
prišli pred obecný úrad privítať Mikuláša a spolu s ním rozsvietili vianočný stromček.
Mikuláš prišiel medzi detičky v doprovode anjelikov, dobra a zla. ...viac
  Majstrovstvá Slovenska v LRV / lov rýb udicou /
D
ňa 27. a 28. septembra 2014 sa stretlo 40 najlepších milovníkov rybolovu na Majstrovstvách Slovenska v Liptovskom Mikuláši. Bol medzi nimi aj náš domáci -  pán Michal Palčinský, ktorý sa umiestnil na veľmi peknom 5. mieste.
K úspechu srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa výhier v takýchto súťažiach.
S úctou starosta obce
  G r é c k o  k a t o l í c k y    ch r á m
Gréckokatolícki veriaci v Kamenici nad Cirochou majú svoj chrám    ...via
c
  Firma GVP  požiadala tunajší úrad / ako stavebný úrad / o stavebné povolenie pre výstavbu „Maloobchodnej predajne potravín“  v lokalite pri Emilly - realizácia stavby - rok 2014.Územné stavebné konanie je zvolané na 15.7.2014
  DNI OBCE 2014
Starosta obce ďakuje všetkým organizátorom, ZŠ s MŠ a ŠJ, športovcom, spolupracovníkom, spoločenským organizáciam, účinkujúcim a sponzorom za spoluprácu pri príprave a zabezpečení Dni obce 2014    ....viac
  T v o r i v á    d i e l ň a
D
ňa 16. 4. 2014 zorganizovala kamenická   základná škola tvorivú dielňu  za účasti žiakov našej školy,  žiakov z družobnej Tyrawy Woloskej v Poľsku  a Kamenice na Ukrajine.   ...viac
  Previerka naších hasičov
Dňa 9.4.2014 sa uskutočnila námatková kontrola naších hasičov so zameraním na kontrolu techniky a písomnosti. Kontrolu vykonala KR HaZZ Prešov aOR HaZZ Humenné. Aby toho nebolo málo, krajské riaditeľstvo vyhlásilo cvičný poplach.
Ako sme obstáli, uvidíme po vyhodnotení
  T r a d i č n á   j a r n á    b r i g á d a   v   o b c i
d
ňa 05. 04.2014 sa uskutočnila tradičná jarná brigáda v obci za účasti zástupcov jednotlivých spoločenských zložiek a ďalších dobrovoľníkov  ...viac