Plán  činnosti vo Vojenskom obvode Vaľaškovce
MAPA OBCE:
KONTAKT:
+421 57 779 32 86
ocukamenicanc@stonline.sk
Kamenica nad Cirochou
Pomoc pre Mareka
...viac
OZNAMY:
Copyright © 2015 by "pcop"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: tonery@pcop.sk
Záchranná služba
              112
Prvá pomoc:
              155
Požiarna záchr. služba:
              150
Polícia:
              158

NAHLÁSENIE PORUCHY

Plyn:          0850 111 727
Elektrina:  0800 123 332
Voda:         057 78 70 420
Porucha telefón. staníc:
                  12 129
 
Harmonogram vývozu
odpadu
2% z dane ...viac
Aktuality 07.2015
Aktuality 06.2015
Aktuality 05.2015
Aktuality 01-04.2015
Aktuality 2014
 
Oznámenie 
-intenzifikácia ČOV
AKTUALITY 08-09. 2015

Svätá omša pri obrázku
Tradične - netradične na sviatok Sedembolestnej Panny Márie dňa 15. septembra 2015 sa už po
niekoľkýkrát uskutočnila svätá omša pri tzv. obrázku. Účastníci si uctili predkov a rozvážne
počínanie toho času duchovného pastiera Juraja Macáka, ktorý sa spolu s našimi rodákmi schovali
pred nemeckými vojskami....viac

Stretnutie starostov - „EKOOBEC 2015“

Dňa 9. 9. 2015 sa na Obecnom úrade v Kamenici nad Cirochou uskutočnilo podujatie s názvom „Ekoobec
2015“. Organizátorom stretnutia so starostami obcí boli Slovenské elektrárne a nadácia Pontis v
spolupráci s odbornými partnermi Slovenskou radou pre zelené budovy a Asociáciou poskytovateľov
energetických služieb.  Pozvaní boli starostovia z okresov Humenné, Vranov nad Topľou a Medzilaborce.
Účasť potvrdilo 34 starostov. ...viac

Žiadosť o dotáciu - Kamerový systém pre lepšiu bezpečnosť občanov

Obec Kamenica nad Cirochou sa uchádza  o poskytnutie dotácie  zo štátneho rozpočtu na financovanie
projektu v oblasti prevencie kriminality pre rok 2015. Názov prekladaného projektu je : „ Kamerovým
systémom k prevencii proti kriminalite v obci Kamenica nad Cirochou“. Hlavným cieľom projektu  je
preventívne pôsobiť na podmienky a príčiny vzniku kriminality a inej protispoločenskej činnosti v našej
obci. Budúca inštalácia kamier bude preventívnym riešením ochrany súkromného majetku obyvateľov
obce ako aj obecného majetku a bezpečnosti zdravia a života ľudí. Požadovaná čiastka od ministerstva
vnútra predstavuje sumu 18 698,40 eur.

Miestna organizácia Zväzu protifašistických bojovníkov
Členovia miestnej organizácie Zväzu protifašistických bojovníkov v Kamenici nad Cirochou  sa dňa 3.
septembra zúčastnili kladenia venca pri miestnom pamätníku padlým v 2. svetovej vojne, pri príležitosti
71. výročia SNP. Po tomto akte nasledovala schôdza MO Zväzu protifašistických bojovníkov v miestnom
kultúrnom dome. 
Úspech našich hasičov na memoriáli V. Szollošiho v Starom
Dňa 29. 8. 2015 sa v obci Staré uskutočnila nočná súťaž dobrovoľných hasičov - Memoriál V. Szollošiho. 
Na súťaži sa zúčastnilo 41 družstiev. Naši muži po čase 16: 55 obsadili druhé miesto. Týmto našim
hasičom gratulujeme a ďakujeme za príkladnú reprezentáciu.
Projekt digitálne učivo na dosah - výkopové práce

Mesto Humenné ako príslušný stavebný úrad dňa 31 .7 . 2015 vydalo pre Národnú agentúru pre sieťové a
elektronické služby, so sídlom v Trnave rozhodnutie o umiestnení stavby : „Realizácia verejnej
telekomunikačnej siete - digitálne učivo na dosah, okres Humenné“ na pozemkoch v katastrálnom území
Humenné, Hažín nad Cirochou, Kamenica nad Cirochou, Modra nad Cirochou. ...viac
Pre lepšiu bezpečnosť občanov - nové svietidlá v Kamenici nad Cirochou
Dňa 17. 8. 2015 začal v obci Kamenica nad Cirochou ENEL cez dodávateľské firmy výmenu svietidiel, 
nosičov a rozvádzačov verejného osvetlenia. Keďže doterajšie verejné osvetlenie bolo už technicky a
morálne zastarané a taktiež energeticky neefektívne, Obec Kamenica nad Cirochou sa rozhodla využívať
modernejšie a efektívnejšie LED svietidlá....viac
Kontrola v Materskej škôlke

V Materskej škôlke v Kamenici nad Cirochou sa v letných mesiacoch uskutočnila kontrola o dodržiavaní
hygienických zásad. Po odobratí vzoriek z pieskoviska  bolo zistené značné bakteriálne znečistenie. V
34. týždni 2015 bol starý znečistený piesok z pieskovísk MŠ zlikvidovaný a dňa 24. 8. 2015 bol dovezený
nový - nezávadný piesok do pieskovísk.

Informačné stretnutie „ Ekoobec 2015

Nadácia Pontis so sídlom v Bratislave v spolupráci s Obecným úradom Kamenica nad Cirochou v stredu
9. septembra plánuje uskutočniť informačné stretnutie s primátormi miest a starostami obcí. Podujatie sa
uskutoční v priestoroch obecného úradu od 10:00 hod. Počas stretnutia budú okrem pevne stanoveného
programu k aktuálnemu programu „Ekoobec 2015 - bezplatné energetické audity verejných budov“,
poskytnuté aj konzultácie. Program vyhlasuje Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis v
spolupráci s odbornými partnermi - Asociáciou poskytovateľov energetických služieb a Slovenskou radou
pre zelené budovy. 

Informácia o činnosti MAS Pod Vihorlatom
od tohtoročného Valného zhromaždenia našej MAS ubehli už 3 mesiace. V máji sme sa všetci
členovia uzniesli v Jasenove na tom, že naša verejno-súkromná iniciatíva smerujúca k podpore
a naštartovaniu intenzívneho rozvoja regiónu má v našich podmienkach zmysel.....viac
Vládna agentúra SARIO - megaprojekty
Vládna agentúra SARIO sa intenzívne zaujíma o štátnu pôdu v katastrálnom území  Kamenica nad
Cirochou s cieľom mať v zálohe lokalitu na budúce megaprojekty v rámci Európskej Únie.
Výmena svietidiel v obci
Dňa 17. 8. 2015 ENEL cez dodávateľské firmy začína v obci výmenu svietidiel a nosičov. V dňoch 17. a
18. 8. bude ulica Humenská bez elektrickej energie. Konkrétne časy budú občanom oznámené včas
miestnym rozhlasom.
Úspešná podnikateľka p. Jana Harbistová
K trhovému mechanizmu v obci patria aj podnikatelia. V konkurenčnom prostredí si bez nich nevieme
predstaviť kvalitu každodenného života. Jednou z nich je aj pani Jana Harbistová, ktorú sme si určite
všetci všimli, ale všimol si ju aj časopis Tovar a Predaj, ktorý o nej napísal príspevok a my vám ho takouto
formou predstavujeme. FOTO
Ukončené žatevné práce
Agroluk s.r.o. Kamenica nad Cirochou dňa 6. 8. 2015 ukončil žatevné práce na výmere cca 300 ha.
Vysoké úrody boli zaznamenané u pšenice ozimnej a jačmeňa jarného. Dňa 7. 8. sa v uvedenom
poľnohospodárskom podniku konali dožinky.
Návšteva riaditeľa VVS a.s. v obci - obhliadka lokality Píla JRD
Dňa 3. augusta 2015 riaditeľ VVS a.s. závod Humenné navštívil obec s cieľom obhliadky lokality Píla
JRD, kde sa realizuje výstavba rodinných domov. Táto lokalita je zahrnutá v územnom pláne pre výstavbu
rodinných domov. Terajší a budúci stavebníci požadujú urýchlené dobudovanie inžinierskych sietí. Po
obhliadke bol daný prísľub zaradenia dvoch ulíc (bezmenných) do plánu na výstavbu v najkratšom
možnom termíne.

MAPA OBCE
Odpredaj svietidiel....viac
Prerušenie distribúcie
elektriny  ...viac