Plán  činnosti vo Vojenskom obvode Vaľaškovce
MAPA OBCE:
KONTAKT:
+421 57 779 32 86
ocukamenicanc@stonline.sk
Kamenica nad Cirochou
Pomoc pre Mareka
...viac
OZNAMY:
Copyright © 2015 by "pcop"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: tonery@pcop.sk
Záchranná služba
              112
Prvá pomoc:
              155
Požiarna záchr. služba:
              150
Polícia:
              158

NAHLÁSENIE PORUCHY

Plyn:          0850 111 727
Elektrina:  0800 123 332
Voda:         057 78 70 420
Porucha telefón. staníc:
                  12 129
 
Harmonogram vývozu
odpadu
2% z dane ...viac
  Skúška LED osvetlenia v obci
Od 22. týždňa 2015 SE Predaj  s.r.o., Mlynské Nivy, Bratislava nainštaluje v obci Kamenica nad Cirochou na skúšku tri kusy LED osvetlenia. Cieľom tohto mini projektu je porovnať výkonnosť ( svietivosť) existujúceho osvetlenia v obci s chystaným LED osvetlením v obci. ...viac
  Projekt multifunkčné ihrisko 18x33 m
Dňa 18. mája bola na Úrad vlády SR odoslaná žiadosť s projektom na výstavbu multifunkčného ihriska s umelým povrchom. Rozpočtový náklad stavby je 76 294,71 eur. Požadovaná čiastka je 45 885,96 eur  (bolo možné žiadať maximálne 50 000 eur).
 
Zápis o vykonaní   „päťročnej komisionálnej prehliadky železničných priecestí" V
dňoch 10. a 16.  marca 2015 sa uskutočnila „ päťročná komisionálna prehliadka“ všetkých
železničných priecestí na trati : Humenné - Snina - Stakčín  (okresy Humenné a Snina).
Fyzickú kontrolu prehliadky začiatkom každého určeného dňa zahájil zástupca ŽSR Ing.
Jaroslav Bednarčík, vedúci SMSÚ ŽTS TO Prešov. Za Obec Kamenica nad Cirochou sa „
komisionálnej prehliadky“ zúčastnil zástupca starostu obce pán JUDr. Miroslav Hodák
 
Vážení spoluobčania, rozhodnutím Okresného úradu v Humennom bol dňa 1.2.
2015 PZ Jazvec schválený PR Hrabiny v staronových hraniciach na dobu 15 rokov.
Sme si vedomí, že príroda patrí všetkým a preto prosím, aby sme sa k nej aj tak
správali....viac
 
MAS pod Vihorlatom
Dňa 30. 3. O 13 : 00 hod sa uskutoční pracovné stretnutie členov a starostov  Miestnej
akčnej skupiny (MAS) Pod Vihorlatom v kultúrnom dome v Jasenove. O záveroch a
výsledkoch budeme včas informovať
 
Zásah miestneho DHZ  dňa 27. 3. po overení informácie, že v lokalite za bačovňou horí,
bol výjazd kamenických hasičov na ohlásené miesto. Požiar bol lokalizovaný a vlastnými
silami a prostriedkami zlikvidovaný.  Starosta obce kamenickým hasičom ďakuje.
 
Odchyt psov v obci
Obec Kamenica nad Cirochou využíva od roku 2007 služby firmy HUNTER - Ing. Igor Tomko,
Trebišov.
  Dňa 21. 3. sa po roku opäť uskutočnila jarná brigáda za aktívnej účasti Spoločenských zložiek a  nezaradených občanov. Aj napriek tomu, že aktivační pracovníci intenzívne     extravilán obce už od minulého leta.
Súbežne s obecnou brigádou sa konalo tzv. sčítanie zveri v tunajšom poľovnom revíry Hrabiny.   ...viac
 
Únia žien - brigáda
Dňa 9. 3. 2015 časť členiek Únie žien po dohode so starostom Obce vykonala brigádu v obci.
Činnosť bola zameraná na údržbu zelene v skalkách v centre Obce. Vedenie obce za brigádu
ďakuje.
 
Vyčistenie vodného toku
Starosta obce listom zo dňa 4.3. 2015 požiadal povodie Laborca Michalovce o vyčistenie
vodného toku v správe povodia poniže fary, tečúceho do toku Cirocha. Požiadavka obce bola
akceptovaná a 12.3. 2015 technika a pracovníci povodia začali s úpravou vodného toku.
Vedenie obce za konštruktívny prístup ďakuje.
 
Zakúpenie kosačky pre obec, v marci 2015 obec zakúpila malotraktor - kosačku AL-KO typu T 23 - 125,
4 HD pre potreby obce. Aj keď traktor je majetkom obce, z doterajších skúseností vyplýva, že najviac ho
bude využívať hospodár pri kosení futbalového ihriska v parku. Cena malotraktora je  4290 eur  s DPH.
Poslanci Obecného zastupiteľstva  a starosta Obce aj touto formou vyslovujú presvedčenie, že úmerne
kvalite traktora  budú aj výsledky vo futbalovej súťaži
 
Program hospodárskeho  a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja
Dňa 17. marca 2015 sa v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Humennom so začiatkom o
10:00 uskutoční pracovné stretnutie zástupcov miest a obcí. ..viac
 
Jarné sčítanie zveri
Dňa 21. 3. o 8:00 sa na základe rozhodnutia OÚ v Humennom a RGO SPZ v Humennom uskutoční
sčítanie zveri v PR Hrabiny. Členovia PZ Jazvec plánujú v revíri vykonať jarné sčítanie zveri,
doplniť kamennú soľ, vykonať údržbu a opravy poľovných zariadení. Poobede pri opekačke
utužíme medziľudské vzťahy. Poľovníci pozývajú aj priateľov krajiny a prírody.
 
Chovateľská prehliadka poľovníckych trofejí
V dňoch 28. a 29. 3. sa v Humennom ( závodný klub Chemlon) uskutoční povinná chovateľská
prehliadka poľovníckych trofejí zo zveri ulovenej v sezóne 2014/2015. Výstavu organizuje OÚ
Humenné, SPK Humenné, Argo Humenné. Keďže trofeje vystavujú aj poľovníci z Kamenice nad
Cirochou, týmto srdečne pozývame milovníkov tejto záľuby
 
Elektronické trhovisko
Elektronické trhovisko, ktoré je súčasťou Elektronického kontraktačného systému
(EKS), začalo ostrú prevádzku od 1. februára tohto roka. ...viac
  Cezhraničná spolupráca medzi obcami prekvitá. Nie je tomu inak ani v Kamenici nad Cirochou. Obec má podpísané zmluvy o spolupráci na úseku kultúry, športu a iných aktivít s Poliakmi, Maďarmi a Ukrajinou. ...viac
  Dňa 10. marca sa v našej obci uskutočnila „ Päťročná komisionálna prehliadka železničných priecestí“.  Táto sa koná hlavne z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky, železničnej dopravy a z dôvodu pretrvávajúcich problémov s plynulosťou a bezpečnosťou na priecestiach ŽSR ...viac
  Dňa 23. 2. 2015 sa začína realizovať prekládka 3 bocianích hniezd v našej obci. Dve prekládky sú v réžii Slovenských elektrárni. Jedna prekládka je v réžii obce (zdravotné stredisko).
 
Dňa 21. 2. 2015 sa uskutočnila Výročná členská schôdza Dobrovoľného Hasičského  
Zboru (DHZ) v Kamenici nad Cirochou. Schôdzu pozdravili aj Hasiči z DHZ Modra nad  
Cirochou a predsedníčka miestneho spolku Červeného kríža.
 
Dňa 19. 2. 2015 sa na Obecnom úrade Zemplínske Hámre uskutočnilo stretnutie
starostov organizovaných v MAS Pod Vihorlatom. Bol prerokovaný návrh a zásady 
programu  LEADER.
  Dňa 17. 2. 2015 sa uskutočnila Výročná členská schôdza klubu dôchodcov PLATAN.
 
Dňa 16. 2. 2015 navštívil Obecný úrad v Kamenici nad Cirochou veliteľ výcvikového
vojenského priestoru Valaškovce. Predmetom dialógu bola spolupráca obce a
velenia vojenskej strelnice na rok 2015.
  Referent obecného úradu - oznámenie o výsledku
Dňa 15.01.2015 bola zverejnená ponuka na pracovnú pozíciu - „Referent obecného úradu“.Prihlásili sa štyria uchádzači: . Mgr. Katarína Lukáčová, Mgr. Michal Sousedek , Barbara Uhlíková, Mgr. Štefan Balberčák, PhD.  Dňa 06.02.2015 sa konal pohovor s tromi uchádzačmi a 09.02.2015 s jedným uchádzačom. Na základe predložených ponúk a osobného pohovoru s každým uchádzačom komisia  v zložení Ing. Alexander Bugyi, JUDr. Miroslav Hodák, Anna Pastírová vybrala na pozíciu „Referent  obecného úradu“ pána Štefana Balberčáka.
  Bodová závada na štátnej ceste I/74
Obec opätovne požiadala Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR o zaradenie projektu "Bodová závada na štátnej ceste I/74" do zoznamu stavieb na realizáciu v roku 2015. Aj napriek zverejnenej odpovedi obec neprestane vyvíjať ďalšie aktivity. ...viac
  P r o g r a m o v é   o b d o b i e   2014 - 2020
Dňa 27. januára 2015 sa uskutočnil seminár k eurofondom na programové obdobie 2014 - 2020 v hoteli Karpatia v Humennom.
2. februára 2015 sa uskutočnil seminár  zameraný na rozvoj vidieka , podpora mladých farmárov v Zamutove.  Zúčastnil sa starosta obce Ing. Alexander Bugyi.
  1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva
D
ňa 09. decembra 2014 sa konalo 1. zasadnutie novozvoleného Obecného zastupiteľstva pri Obecnom úrade v Kamenici nad Cirochou....viac
  V ý r o č n á   č l e n s k  á   s c h ô d z a   č e r v e n é h o   k r í ž
V pondelok, 26. Januára 2015 sa uskutoční výročná členská schôdza miestneho spolku Červeného kríža o 18,00 hod. v Kultúrnom dome. Viac informácii  pani Gabika Kyslaňová  0915 903 510.
Aktuality 2014
Aktuality v obci 01-04.2015