Plán  činnosti vo Vojenskom obvode Vaľaškovce
MAPA OBCE:
KONTAKT:
+421 57 779 32 86
ocukamenicanc@stonline.sk
Kamenica nad Cirochou
Pomoc pre Mareka
...viac
OZNAMY:
Copyright © 2015 by "pcop"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: tonery@pcop.sk
Záchranná služba
              112
Prvá pomoc:
              155
Požiarna záchr. služba:
              150
Polícia:
              158

NAHLÁSENIE PORUCHY

Plyn:          0850 111 727
Elektrina:  0800 123 332
Voda:         057 78 70 420
Porucha telefón. staníc:
                  12 129
 
Harmonogram vývozu
odpadu
2% z dane ...viac
Aktuality 08-09.2015
Aktuality 07.2015
Aktuality 06.2015
Aktuality 05.2015
Aktuality 01-04.2015
Aktuality 2014
 
Oznámenie 
-intenzifikácia ČOV
OKTÓBER 2015

Regionálna rozvojová agentúra - vyhodnotenie dotazníkov
Regionálna rozvojová agentúra Humenné spracováva pre Obecný úrad Kamenica nad Cirochou zákazku:
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Tento strategický dokument nahradí starý plán hospodárskeho
a sociálneho rozvoja. Keďže agentúra potrebuje poznať súčasný stav a požiadavky obce nielen od
starostu a poslancov, ale aj od občanov. Za týmto účelom bol urobený anonymný prieskum ako na tom
obec je, čo najviac zaujíma občanov ( pozitíva - negatíva) a hlavne akým smerom by sa mala obec do
budúcna uberať. V obci bolo oslovených viac ako 100 respondentov. A aj keď sa vrátilo len malé percento
anonymných dotazníkov, RRA Humenné tieto materiály spracovala a pre potreby obce zaslala na tunajší
úrad.
Vážení spoluobčania, vyhodnotenie anonymnej ankety Vám v neupravenej verzii vo forme tabuľky
predstavujeme. Tí, ktorí sa ankety nezúčastnili, alebo zabudli odovzdať svoj názor, môžu informovať
tunajší úrad aj naďalej o svojich podnetoch a postojoch.
Slávnostný aktív darcov krvi
Slovenský Červený Kríž a ÚzS SČK Humenné pozýva na slávnostný aktív darcov krvi spojený s
odovzdávaním plakiet prof. MUDr. Jána Janského a prof. MUDr. Jána Kňazovického, ktorý sa uskutoční 5.
novembra 2015 o 13:30 hod. v MsKs Humenné. Pozvánka a zoznam ocenených darcov tu.
Obecný úrad je veľmi rád, že aj naši spoluobčania patria k takýmto darcom. Všetci si uvedomujeme
potrebu takéhoto humánneho počínania až vtedy, keď sa to týka nás alebo blízkych. V obci perfektne
funguje miestny spolok Červeného kríža, dobre sa  nám s nimi spolupracuje, no natíska sa otázka, čo
robí tunajší úrad pre svojich občanov, ktorí sú tiež darcami.
Účasť nášho pedagóga na XIII. Kongrese Medzinárodnej asociácie učiteľov ruského jazyka a
literatúry
Pani Mgr. Marta Jančíková, pedagóg na Základnej škole v Kamenici nad Cirochou sa na základe pozvania
v dňoch 13. - 20. septembra 2015 zúčastnila na XIII. Kongrese Medzinárodnej asociácie učiteľov ruského
jazyka a literatúry „Ruský jazyk a literatúra v priestranstve svetovej kultúry“, ktorý sa uskutočnil  na pôde
Granadskej univerzity v Španielsku.  Obec Kamenica nad Cirochou blahoželá Mgr. Marte Jančíkovej k
pozvaniu na kongres, ďakuje za reprezentáciu obce a praje veľa ďalších úspechov v tak dôležitej práci pre
našu spoločnosť.  Svoju skúsenosť opisuje pani učiteľka tu :
Ochrana prírody a krajiny - odborná príprava
V dňoch 19. 10. - 23. 10. 2015  pracovník obecného úradu Štefan Balberčák , absolvoval v Bratislave
odbornú prípravu na získanie osobitného kvalifikačného predpokladu podľa zákona č. 525/2003 Z. z. o
štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Na základe tejto odbornej prípravy v priebehu mesiaca november náš pracovník
vykoná skúšky požadované na úseku : ochrana prírody a krajiny.  Táto odborná príprava je pre obec
dôležitá, keďže na jej základe a na základe vykonaných skúšok, bude možné vydávať rozhodnutia o
výrube drevín a náhradnej výsadbe.
Výmena okien a dverí na obecnom úrade - preberacie konanie
Dňa 26. 10.2015 sa uskutočnilo preberacie konanie zo záverečného odovzdávania a preberania zákazky -
výmena okien a dverí na Obecnom úrade a kultúrnom dome Kamenica nad Cirochou. Viď foto.
Obecná brigáda
Dňa 7. 11. sa uskutoční obecná brigáda. K tejto akcii bude porada spoločenských zložiek vedenia obce a
komisie pre Verejný poriadok a Životné prostredie dňa 3. 11. 2015 na obecnom úrade. Pozvánky na
pracovné stretnutie budú doručené operatívne. Náhradný termín konania brigády je 14. 11. 2015. Obecný
úrad a poslanci všetkých občanov, aj neorganizovaných, ktorým záleží na čistote a poriadku obce,
pozývajú. Na záver po brigáde bude podané občerstvenie a niečo k tomu na futbalovom ihrisku.
Úspech športového klubu Miko - FIT BOX
Vo štvrtok 29. 10. o 16:00 starosta obce prijme členov športového klubu Miko - FIT BOX. Motívom
stretnutia je významný úspech tohto klubu.  Detaily po stretnutí.
Ukončená rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci
V mesiaci október 2015 bola ukončená rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci. Cieľom bolo zlikvidovať
staré a neekonomické a častokrát až zdraviu ohrozujúce osvetlenie vrátane výložníkov a nahradiť ho
novým, úsporným a celonočným osvetlením. Vážení občania, toto nové osvetlenie má prispieť k našej
spoločnej bezpečnosti tak, aby Kamenica nad Cirochou bola 24 hod. denne bezpečná, čistá a moderná
obec. 
Únia žien
Únia žien v Kamenici nad Cirochou v minulých dňoch uskutočnila  tematický zájazd do Červeného
Kláštora ( Pieniny).
Intenzifikácia ČOV
Vážení občania, do pozornosti dávame skutočnosť, že Obecný úrad v Kamenici nad Cirochou ako
príslušný stavebný úrad na základe žiadosti VVS a.s. Košice začal správne konanie pre vydanie
územného rozhodnutia vo veci intenzifikácie ČOV  a kanalizácie. Sledujme prosím príbeh tejto stavby.
Nadácia Universal - dar pre našu občianku
Dňa 27. 10. 2015 Nadácia Universal okrem iného, aj našim občanom v núdzi dala darčekový poukaz.
Konkrétne pre Máriu Burikovú bytom Kamenica nad Cirochou, prispela na nákup sporáka.
Poznamenávame, že táto konkrétna pomoc bude slúžiť aj dvom pánom, o ktorých sa stará, t. j. všetci
traja žijú v spoločnej domácnosti. ( p. Haburaj a p. Kašai).  Akcia sa uskutočnila v sídle firmy Universal,
pobočka Humenné. Darčekový poukaz prevzal starosta obce, ktorý aj touto formou všetkým darcom
ďakuje a zároveň praje, aby takéto otvorené srdiečka mali aj v budúcnosti.
Večer úcty k starším
Vážení spoluobčania, do pozornosti dávame pripravovanú akciu Večer úcty k starším ( alebo opäť sa
stretnime), ktorá sa uskutoční dňa 20. 11. 2015. Réžiu a scenár pripravuje komisia pre mládež, kultúru a
sociálne veci. Pozvaní sú priatelia z Ukrajiny a Poľska. Verím, že spoločne vytvoríme dobrú atmosféru.
Obecný úrad sa postará organizačne a materiálne o dôstojný priebeh akcie.
Požiar v lokalite Laščík
Dňa 3. 10. 2015 o 13:00 bol hlásený požiar v lokalite Laščík v katastri  Kamenica nad Cirochou. Na pokyn
starostu začal činnosť DHZO Kamenica nad Cirochou a na pomoc boli privolaní aj štátni hasiči -
Hasičský záchranný zbor Humenné. Požiar bol úspešne zlikvidovaný. Starosta obce ďakuje občanom za
informáciu a kamenickým a štátnym hasičom za profesionálny zákrok pri likvidácii požiaru.
Plánované zateplenie obecného úradu
Obec Kamenica nad Cirochou sa zapojila do výzvy na poskytnutie podpory formou dotácie z
Environmentálneho fondu na činnosť L2 : Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov
vrátane zatepľovania. Požadovaná dotácia z Envirofondu je 188 068,00 EUR.
Nový zákon o odpadoch
Dňom 1. 7. 2016 začína platiť nový zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. Tento zákon nadväzuje na
súčasný zákon o odpadoch a taktiež na zákon 119/210 o obaloch. Z preambuly nového zákona vyplýva,
že obec je povinná uzatvoriť s oprávnenou organizáciou zmluvu pre zber, separovanie, odvoz a ekologické
zhodnocovania a recykláciu v zákone evidovaných odpadov. ...viac

Nové hrobové miesta
V 41. týždni obecný úrad plánuje cez dodávateľské subjekty na miestnom cintoríne zrealizovať ďalších
10 hrobových miest. Zo zvyku vieme, že takáto rezerva zatiaľ vždy našla praktické uplatnenie, bohužiaľ.
MAPA OBCE
 
Odpredaj svietidiel....viac
Zber šatstva
od 30.11.2015 do 04.12.2015
v pracovných dňoch
od 07,30 do 15,30 hod....viac


Oznamenie o začatí stavby...viac