Plán  činnosti vo Vojenskom obvode Vaľaškovce
MAPA OBCE:
KONTAKT:
+421 57 779 32 86
ocukamenicanc@stonline.sk
Kamenica nad Cirochou
Pomoc pre Mareka
...viac
OZNAMY:
Copyright © 2015 by "pcop"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: tonery@pcop.sk
Záchranná služba
              112
Prvá pomoc:
              155
Požiarna záchr. služba:
              150
Polícia:
              158

NAHLÁSENIE PORUCHY

Plyn:          0850 111 727
Elektrina:  0800 123 332
Voda:         057 78 70 420
Porucha telefón. staníc:
                  12 129
 
Harmonogram vývozu
odpadu
2% z dane ...viac

Registratúrny poriadok a plán - Kamenica nad Cirochou

VZN 1-2016 Trhový poriadok Obce Kamenica nad Cirochou

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kamenica nad Cirochou č. 2/2015 o používaní a ochrane symbolov Obce Kamenica nad Cirochou

Dodatok k VZN o daní a odpadoch

Všeobecne záväzného nariadenia č 1 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Kamenica nad Cirochou

Všeobecne  záväzné nariadenie č 32013 obce Kamenica nad Cirochou o záväznej časti spoločného Územného plánu obcí

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č 3/2013 o záväznej časti spoločného Územného plánu obcí

Všeobecne  záväzné nariadenie č 2_2013 obce Kamenica nad Cirochou  o nakladaní s komunálnymi
odpadmi.

Všeobecne  záväzné nariadenie č 1_2013 obce Kamenica nad Cirochou  o zápise detí do 1. ročníka ZŠ

Všeobecne  záväzné nariadenie č 1 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Kamenica nad Cirochou na rok 2013.

Všeobecne záväzné nariadenie č 1_2012 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie.


Všeobecne  záväzné nariadenie č 3_2011 o miestnych daniach a o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2012.


Všeobecne záväzne nariadenie č 2_2011 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kamenica nad Cirochou.

Všeobecne záväzne nariadenie č 1_2011 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kamenica nad Cirochou.

Všeobecne  záväzné  nariadenie č 1_2010 o miestnych daniach a o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2011.

Všeobecne  záväzné nariadenie č 1_2009 o miestnych daniach a o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.


  Všeobecne záväzne nariadeni č 2_2009 o opatrovateľskej službe na území obce
Kamenica nad Cirochou.

Všeobecne záväzne nariadenie č 3_2009 o určení miesta a času zápisu dieťaťa do 1.ročníka Základnej školy s MŠ a ŠJ  v  Kamenici nad Cirochou
Všeobecne záväzne nariadenia