Plán  činnosti vo Vojenskom obvode Vaľaškovce
MAPA OBCE:
KONTAKT:
+421 57 779 32 86
ocukamenicanc@stonline.sk
Kamenica nad Cirochou
Pomoc pre Mareka
...viac
OZNAMY:
Copyright © 2015 by "pcop"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: tonery@pcop.sk
Záchranná služba
              112
Prvá pomoc:
              155
Požiarna záchr. služba:
              150
Polícia:
              158

NAHLÁSENIE PORUCHY

Plyn:          0850 111 727
Elektrina:  0800 123 332
Voda:         057 78 70 420
Porucha telefón. staníc:
                  12 129
 
Harmonogram vývozu
odpadu
2% z dane ...viac
Osloboditeľov 202
067 83 Kamenica nad Cirochou

Telefón: 057/779 32 20
              057/788 86 40
              057/779 31 28

                                   História  a súčasnosť školy
  
V tomto roku si pripomíname 50 rokov súčasnej budovy základnej školy. Ale  história základného školstva v našej dedine siaha ešte do polovice 19. storočia, keď v roku 1867 (podľa iných zdrojov v r. 1864) bola na farskom pozemku postavená škola farárom z Dlhého nad Cirochou Jánom Pustayom.     V roku 1911 bola  z prostriedkov cirkvi, košického biskupa a grófa Andrássyho postavená nová škola - dnes budova školskej jedálne. Do roku 1932 to bola dvojtriedka, neskôr sa rozšírila na štyri triedy a    od roku 1941/42 sa učilo v piatich triedach na dve zmeny. Ani tieto priestory postupne nevyhovovali, preto sa pár rokov učilo aj v provizórnych barákoch.
     Budova novej školy bola otvorená na začiatku šk.r. 1960/61. Bola to budova s 13 klasickými učeb
ňami, 2 menšími, jednou špeciálnou učebňou, kabinetmi, zborovňou riaditeľňou. Keďže počet tried sa zvýšil až  na 19, učilo sa na dve zmeny. Neskôr sa pribudovali ďalšie učebne a telocvičňa.      Na škole sa vystriedalo množstvo učiteľov a niekoľko riaditeľov.                                                Najdlhšie pôsobiacim riaditeľom bol Mgr. Štefan  Gossanyi    (1986-1990, 1995-2005).
    Po roku 1989 sa uskutočnili zmeny v celej spoločnosti a dotkli sa aj našej školy. Okrem vyučovania anglického, nemeckého jazyka a náboženskej výchovy  sa uskutočnili prvé demokratické voľby riaditeľa školy. V roku 2002  získala škola právnu subjektivitu a bola k nej pričlenená materská škola.                V dôsledku odčlenenia ZŠ Modra nad Cirochou aj celkového poklesu pôrodnosti sa znižoval počet žiakov, čo sa  v roku 1998/99 sa prejavilo aj tým, že sa prvýkrát vytvorila  iba jedna trieda v prvom ročníku.
    Do školy sa postupne zavádzala modernizácia. Vybavovali sa jazykové učebne, počítačové učebne,  v roku 2004 bol v škole zavedený internet. Zrekonštruovali sa sociálne zariadenia, telocvič
ňa získala novú strechu.
     Najväčšou investíciou bola rekonštrukcia školy z prostriedkov Európskej únie. Boli vymenené okná, dvere, školský nábytok, zriadené moderné jazykové učebne, učebne informatiky a školská knižnica. Urobilo sa zateplenie a fasáda školy, školskej jedálne a materskej školy. V školskom roku 2008/2009 vypracovala škola Školský vzdelávací program KER zameraný na komunikáciu, estetizáciu a región.
   V šk.r. 2009/2010 je na škole 12 tried, ktoré navštevuje 219 žiakov. Vzdeláva a vychováva ich 19 pedagógov.
Riaditeľkou školy je Mgr. Slavomír Tokár.
Škole pomáha aj rada školy, rodičovská rada a odborové združenie.
  Škola je hrdá na svojich žiakov, ktorí našli v živote uplatnenie. Pri oslave 50. výročia školy v máji 2010 sa stretli bývali učitelia, zamestnanci a žiaci a zúčastnili sa na svätej omši,  posviacke školy,  recepcii a slávnostnej akadémii. 
Viac informácii na: www.zskamenicanadcir.edupage.org
Základná škola s materskou školou a ŠJ