Plán  činnosti vo Vojenskom obvode Vaľaškovce
MAPA OBCE:
KONTAKT:
+421 57 779 32 86
ocukamenicanc@stonline.sk
Kamenica nad Cirochou
Pomoc pre Mareka
...viac
OZNAMY:
Copyright © 2015 by "pcop"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: tonery@pcop.sk
Záchranná služba
              112
Prvá pomoc:
              155
Požiarna záchr. služba:
              150
Polícia:
              158

NAHLÁSENIE PORUCHY

Plyn:          0850 111 727
Elektrina:  0800 123 332
Voda:         057 78 70 420
Porucha telefón. staníc:
                  12 129
 
Harmonogram vývozu
odpadu
2% z dane ...viac
 
Aktuality v obci júl 2015
 
Úspešné družstvo DHZO Kamenica nad Cirochou
Dňa 25. 7. sa v obci Nová Kelča uskutočnila súťaž o putovný pohár starostky obce Nová Kelča. Naši
dobrovoľní hasiči si po časoch útokov : 17.64“ a 18.09“ vybojovali prvenstvo a tým pádom aj putovný
pohár. V konkurencii pätnástich mužských družstiev, ktoré súťažili o najrýchlejší útok obsadili naši
chlapci tretie miesto. ...viac

Výstavba rybníka - výber lokality
Dňa 17. 7. 2015 sa uskutočnil výber lokality pre výstavbu budúceho rybníka. Tunajší úrad, aby vylúčil
mieru subjektivity na minimum na tento výber lokality prizval pána  Makaru, majiteľa rybníkov Košarovce,
aby pomohol vytypovať vhodnú lokalitu. Bola posudzovaná lokalita Černev a  lokalita pod Velikou. Tunajší
úrad po uhorkovej sezóne začne intenzívne rokovania s  majiteľmi pôdy o  podmienkach predaja ( nájmu )
záujmových parciel. Osobou zodpovednou za kontakt medzi úradom , rybármi a  vlastníkmi pôdy je JUDr.
Miroslav Hodák - zástupca starostu.

Stretnutie VVS a.s. s  občanmi obce
Dňa 16. 7. 2015 sa na pôde obecného úradu uskutočnilo stretnutie VVS a.s. zákaznícke centrum
Humenné s  občanmi obce, ktorí k  dnešnému dňu nie sú napojení na verejnú kanalizáciu. Zástupcovia
VVS a.s. občanov informovali, o  tom, že až po ich predbežnom súhlase sa vybudujú chýbajúce
kanalizačné zberače na ulici Humenskej a  v  areáli bývalej píly JRD. Prebehla konštruktívna diskusia.
Prítomným občanom boli rozdané manuály s  technickými podmienkami pripojenia sa. Časť občanov
zmluvu o  budúcej zmluve podpísala na počkanie a  časť občanov si vyžiadala na rozmyslenie určitý čas.
Obecný úrad týmto dáva na vedomie všetkým občanom obce, že ČOV a  kanalizácia sú už majetkom
VVS a.s. Košice a  intenzifikácia ČOV, rekonštrukcia kanalizácie a  napojenie nenapojených občanov na
kanál, to sú vlastne budúce benefity a  protihodnota za zrealizovaný odpredaj. Poznamenávame, že
manuál s  technickými podmienkami pripojenia sa  nachádza na obecnom úrade, ktorý je potrebné po
podpísaní odovzdať  na tunajší úrad.

Rokovania o elektrifikácii lokality Píla JRD
Obdobne prebiehajú rokovania s VSD vo veci elektrifikácie lokality Píla JRD. Keďže stavebníci z  
lokality Píla JRD, boli prítomní 16. 7. na rokovaní vo veci voda a kanál pre uvedenú lokalitu, bola im  
ozrejmená skutočnosť, že geodet p. Mažerik v súčasnosti majetkoprávne  vysporiadava a zároveň  
vyhotovuje geometrický plán s cieľom odkúpiť obidve bezmenné ulice do majetku obce. Stavebníci  
boli taktiež informovaní o skutočnosti , že cesty - asfaltový povrch bude realizovaný až po  
zrealizovaní všetkých prípojok pre existujúce stavebné podmienky.

Zaslanie projektu - Sanácia miest s  nezákonne umiestneným odpadom
Dňa 13. júla bol oficiálne poslaný na Ministerstvo životného prostredia - Environmentálny fond, projekt s 
názvom „Sanácia pozemkov s  nezákonne umiestneným odpadom - zneškodnenie nelegálnej skládky
odpadu v  obci Kamenica nad Cirochou. Rozpočtový náklad je 96  544,88 eur ( Požadovaná dotácia z 
Environmentálneho fondu 91  717, 64 eur /Vlastné zdroje (5%) : 4  872,24 eur). Cieľom projektu je v 
rámci vyhlásenej výzvy zlikvidovať na maximálnu možnú mieru skládky v  rámci obce.

Výmena okien a  dverí na budove obecného úradu
Obecný úrad oznamuje, že Ministerstvo financií SR svojím listom, ktorý bol zverejnený na internetovej
stránke obce, pridelilo finančné prostriedky vo výške 13  000 eur na výmenu plastových okien a  dverí
obecného úradu.  V  danej veci úrad zrealizuje výberové konanie na dodávateľa. 

Projekt na zateplenie obecného úradu a  kultúrneho domu
V  mesiaci august vzhľadom na opätovnú výzvu Ministerstva životného prostredia - Environmentálny fond,
bude prepracovaný starý projekt na zateplenie obecného úradu a  kultúrneho domu.

XXIII. ročník Cirošského pohára , Pohár starostu obce Kamenica nad Cirochou
Dňa 12. 7. sa na letisku Aeroklubu v  Kamenici nad Cirochou uskutočnili dva pohárové súťaže DHZO
mužov a  žien. ...viac

Nočná súťaž o  pohár starostu obce Bánovce nad Ondavou
Dňa 4. 7. 2015  sa v  nočných hodinách  uskutočnila „ Nočná súťaž o  pohár starostu obce Bánovce nad
Ondavou“.  Po výbornom výkone a  čase obsadili naši hasiči druhé miesto.
Ďakujeme za príkladnú reprezentáciu a  blahoželáme !   
Tabuľka výsledkov

Farský tábor
Farnosť  Kamenica nad Cirochou  pozýva všetky deti vo veku od 6 do 14 rokov na 4. letný farský tábor,
ktorý sa uskutoční v termíne od 06.07. do 10.07. Prihlášky do tábora nájdete v sakristii kostola.
Cena 25€.

Odpustová slávnosť na Valaškovciach
Odpustová sv. omša v  lokalite Valaškovce sa uskutoční dňa 12. 7. 2015 o  10:00 hod. Starí
Valaškovčania srdečne pozývajú.
XXIII. ročník Cirošského pohára
V nedeľu 12.07.2015 sa na letisku v Kamenici nad Cirochou uskutoční  XXIII. ročník Cirošského pohára,
súťaž dobrovoľných hasičských zborov, spojený so súťažou o pohár starostu obce  Kamenica nad
Cirochou.