Plán  činnosti vo Vojenskom obvode Vaľaškovce
MAPA OBCE:
KONTAKT:
+421 57 779 32 86
ocukamenicanc@stonline.sk
Kamenica nad Cirochou
Pomoc pre Mareka
...viac
OZNAMY:
Copyright © 2015 by "pcop"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: tonery@pcop.sk
Záchranná služba
              112
Prvá pomoc:
              155
Požiarna záchr. služba:
              150
Polícia:
              158

NAHLÁSENIE PORUCHY

Plyn:          0850 111 727
Elektrina:  0800 123 332
Voda:         057 78 70 420
Porucha telefón. staníc:
                  12 129
 
Harmonogram vývozu
odpadu
Zabezpečenie poriadku
2% z dane ...viac
 
 
MAPA OBCE
 
SPRÁVA AUDÍTORA o výsledku overenia riadnej účtovnej závierky zostavenej k 31.decembru 2015
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov
Mesto Humenné - Rozhodnutie o povolení na odstránenie časti stavby
Mesto Humenné - Stavebné povolenie - Prestrešenie vstupu OcÚ
Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia
Poškodenie informačnej tabule
Vážení občania!
Určite ste si všimli, že dňa 11. 6. 2017 došlo k  poškodeniu informačnej tabule, ktorá poukazovala na
700. výročie obce. Občanom, ktorí si to prví všimli a  informovali tunajší úrad za lokálpatriotizmus
ďakujeme. Úrad dňa 12. 6. 2017  tento skutok písomne odstúpil ako poškodenie majetku na príslušné
obvodné oddelenie PZ Humenné. Túto reklamnú tabuľu osadila firma Royal Media, ktorá aj touto formou
žiada občanov o  poskytnutie informácie smerujúcej k  odhaleniu tohto vandalského skutku. Informáciu
prisľúbili zaujímavo odmeniť.
Vážení spoluobčania, sú to Vaše oslavy, nedajte si ich zobrať.  FOTO
Rýchle info:
V  17. a  18. týždni prebehla v  časti obce výmena stĺpov elektrického vedenia . Obec ďakuje za
pochopenie a  trpezlivosť pri výpadku elektrického prúdu.
6. 5. 2017 -  uskutočnil sa Zemplínsky pohár DHZ v  Sečovciach.
8. a  9. 5. 2017 -  obec začala realizovať opravu výtlkov na miestnych komunikáciách
9.5. 2017 -  obecný úrad začal kosbu verejných priestranstiev.
11. 5. 2017  - MO SZPB uskutočnila o  14:00 pietny akt kladenia vencov pri pamätníku v  obci pri
príležitosti výročia ukončenia II. svetovej vojny.
Zasadnutia obecnej rady
V  dňoch 27. 3. 2017 a  12. 4. 2017 zasadala obecná rada k  týmto témam:
realizácia kanál + voda v  areáli IBV - stará píla JRD
likvidácia časti MK - Ulica Ružová
výstavba dočasnej spevnenej komunikácie - ulica Ružová
odpoveď na list - Zubná ambulancia - Griffa, s.r.o. Humenné
Obecná rada zobrala na vedomie informáciu o  prevedených búracích prácach na
Osloboditeľov 13 -  8 bj, kde z  8 bj vznikli 4 bj
Výzvy na vypracovanie projektov
Vzhľadom na aktuálne výzvy pre samosprávy obec vypracuje projekty na tieto výzvy:
1. Výzva PSK - podprogram 2.2 Kultúra a  šport
projekt zameraný na 700. výročie obce.  Za účelom podpory projektu boli oslovení všetci
5. poslanci VÚC z  okresu Humenné. Projekt bol odoslaný.
2. Prevencia kriminality-kamerový systém
Výzva MV SR - obec má projekt z  roku 2015, tento bol aktualizovaný a  načas
odoslaný.

3. Výzva úradu vlády SR so zameraním na šport
Obec má vypracovaný projekt na multifunkčné ihrisko ( umelá tráva) s  príslušenstvom z 
roku 2015. Projekt sa aktualizuje v  súlade s  novou výzvou a  bude včas odoslaný.

4. Na výzvu SFZ reagoval FK Kamenica nad Cirochou - Projekt: Juniorské futbalové ihrisko
(umelá tráva). 
Kontrola stavebného úradu

Dňa 11. 5. 2017 Krajský stavebný úrad vykonal plánovanú kontrolu nášho stavebného úradu.
Záznam z  previerky v  plnom znení zverejňujeme.
Dane a  miestne poplatky - kontrola

Vážení spoluobčania!  V  roku 2013 došlo k  zmene agendy Dane a  miestne poplatky. Po tomto
termíne začali agendu daní realizovať okrem inej agendy p. Anna Pastírová a  sl. Jana Ferencová.
Značne sa zvýšil výber daní podľa platných VZN. Dňa 11. 4. 2017 okresná prokuratúra vykonala
kontrolu preskúmania zákonnosti a  rozhodovania na úseku miestnej dane z  nehnuteľností a 
dodržiavania procesných ustanovení zákona o  obecnom zriadení vrátane súladu VZN s  ústavou SR.
Bolo kontrolované obdobie od  1. 1. 2016 - 28. 2. 2017. Protokol z  previerky číslo Pd 20/17/7702 zo
dňa 11. 4. 2017 v plnom rozsahu zverejňujeme
Tomi „KID“ Kovács v  Kamenici nad Cirochou
Obec Kamenica nad Cirochou pripravuje dôstojný priebeh osláv 700. výročia od prvej písomnej zmienky.
Kultúrna komisia s  dostatočným predstihom pripravila kultúrno - športovú a  spoločenskú časť ,
materiálno - technické zabezpečenie, predpokladaný rozpočet, pozvanie hostí vrátane mediálneho krytia
celej akcii
V  dňoch 16. a  17. júna, kedy sa akcia na kamenickom letisku uskutoční, dostanú priestor  aj domáci
športovci a  miestne kultúrne telesá, vrátane statických a  dynamických ukážok ozbrojených síl SR,
hasičov a  polície, ale aj v  našich končinách netradičného športu - boxu. Na pozvanie obecného úradu a 
športového klubu Miko fit - box sa dňa 27. 4. 2017 uskutočnilo stretnutie s  prezidentom slovenskej
boxerskej federácie Tomi „Kid“ Kovács a jeho  asistentkou. Keďže súčasťou osláv bude aj vystúpenie
domácich boxeristov,  Tomi „KID“ sa rozhodol svojou účasťou podporiť a  umocniť priebeh osláv, ale aj
význam tohto športu predovšetkým u  mladých ľudí. 
Dnešné rokovanie bolo zoznamkou, ale zároveň prispelo ku koordinácii chystaného podujatia. Výmena
informácii poslúži k  vypracovaniu presného harmonogramu športovej časti  (boxu),  o  ktorom Vás
budeme včas informovať.
List od prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku
Odpoveď SSC k žiadosti - podnetu občanov na odstránenie bodovej
Odborné stanovisko k výpadku časti verejného osvetlenia v obci
Zmeny a doplnky Územného plánu veľkého územného celku Prešovské kraja
Oznámenie o začatí stavebného konania spojeného s územným konaním
VSD - oznámenie verejnou vyhláškou
Oznámenie a zmene rekonštrukcie ustajňovacích priestorov