Plán  činnosti vo Vojenskom obvode Vaľaškovce
MAPA OBCE:
KONTAKT:
+421 57 779 32 86
ocukamenicanc@stonline.sk
Kamenica nad Cirochou
Pomoc pre Mareka
...viac
OZNAMY:
Copyright © 2015 by "pcop"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: tonery@pcop.sk
Záchranná služba
              112
Prvá pomoc:
              155
Požiarna záchr. služba:
              150
Polícia:
              158

NAHLÁSENIE PORUCHY

Plyn:          0850 111 727
Elektrina:  0800 123 332
Voda:         057 78 70 420
Porucha telefón. staníc:
                  12 129
 
Harmonogram vývozu
odpadu
Zabezpečenie poriadku
2% z dane ...viac
 
 
MAPA OBCE
 
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov
 
E-mail od nášho spoluobčana:

,,Prajem príjemný deň.
Chcem touto cestou vyjadriť poďakovanie p. starostovi a  pracovníkom OcÚ za dôstojné zrealizovanie okolia
pomníka padlým za našu vlasť. Teraz je vidieť, že obecný úrad vyjadruje úctu padlým za slobodu Slovenská.
Žijeme v  demokracii, vážime si slobodu a  preto si vážme aj názor resp. podnet občana, ak pomôže pri
realizácii dobrej veci v  obci. Taktiež treba oceniť a vysloviť poďakovanie za veľmi peknú vianočnú a 
novoročnú výzdobu v  našej obci.   Zároveň odporúčam, viac   finančne motivovať spoločenské zložky k 
rozvoju obce a účelu na aký sú zriadené a  menej na rôzne spoločné posedenia pri guľáši.
Prajem p.starostovi a pracovníkom OcÚ:
Šťastné a veselé Vianočné sviatky. Veľa úspechov, rozumných rozhodnutí a šťastia do Nového roku 2017.
S pozdravom Šepeľa Andrej."

- Ďakujeme za milé a povzbudzujúce slová.
Mikulášske posedenie
V adventnom čase a  duchu mikulášského potešenia sa konali v  DS Kamenica a  Kamienka mikulášske
posedenia pre naších príjmateľov sociálnych služieb...viac
Predvianočná sociálna výpomoc
Aj tento rok zasadala komisia pre mládež, kultúru a  sociálne veci, aby rozhodla o  tom, komu z 33
žiadateľov - občanov obce, bude poskytnutá sociálna výpomoc. Žiadosti boli posudzované podľa jednotlivých
kritérií (počet nezaopatrených detí, nezamestnanosť v  rodine.....). Vyhovené bolo 29 žiadateľom, zamietnuté
boli 4 žiadosti z  dôvodov dlžôb voči obci, neplatenia daní a  z  dôvodu už poskytnutej sociálnej výpomoci v 
roku 2016. Veríme, že táto pomoc obce prispeje núdznym k  spokojnejšie prežitým vianočným sviatkom. 
AKTUALITY 12/2016