Plán  činnosti vo Vojenskom obvode Vaľaškovce
MAPA OBCE:
KONTAKT:
+421 57 779 32 86
ocukamenicanc@stonline.sk
Kamenica nad Cirochou
Pomoc pre Mareka
...viac
OZNAMY:
Copyright © 2015 by "pcop"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: tonery@pcop.sk
Záchranná služba
              112
Prvá pomoc:
              155
Požiarna záchr. služba:
              150
Polícia:
              158

NAHLÁSENIE PORUCHY

Plyn:          0850 111 727
Elektrina:  0800 123 332
Voda:         057 78 70 420
Porucha telefón. staníc:
                  12 129
 
Harmonogram vývozu
odpadu
Zabezpečenie poriadku
2% z dane ...viac
Aktuality 10 -11.2017
 
 
MAPA OBCE
 
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov
Prestrešenie vstupu obecného úradu
Vážení spoluobčania!
začína realizovať ďalšia menšia stavba. Pre vyšší komfort obyvateľov pri návšteve obecného úradu a  taktiež
pri usporadúvaní rôznych cezročných akcií v  sále Kultúrneho domu sa obec rozhodla prestrešiť vstup na
obecný úrad. Jedná sa o  prestrešenie celej terasy s  jej rozšírením v  južnom smere o  3 m. Tento priestor
bude zároveň slúžiť aj ako malý amfiteáter pri rôznych kultúrnych akciách, čím vychádzame v  ústrety
požiadavkám občanov na skvalitnenie kultúrneho vyžitia v  obci. Stavba bude realizovaná z dotácie
Ministerstva financií SR v  hodnote 10  000 eur a  vlastnými prostriedkami obce z  ropočtu roku 2017....viac
Branno - športová a  vedomostná súťaž študentov stredných škôl
Dňa 26. októbra 2016 od 9:00 hod. sa v  objekte tábora Vojenského výcvikového priestoru Kamenica nad
Cirochou uskutočnila branno - športová a  vedomostná súťaž študentov stredných škôl okresov Humenné,
Snina a  Medzilaborce....viac
Jesenná brigáda
Dňa 12. 11. 2016 sa uskutočnila obecná brigáda pod taktovkou komisie pre VP a  ŽP a  obecného úradu.
Starosta obce ďakuje občanom a  poslancom za aktívnu účasť. Opäť sme si po čase skrášlili cintorín,
centrum obce, park a  zároveň zlikvidovali rodiace sa divoké skládky. ...viac
Stomatologická ambulancia v obci - ordinačné hodiny

Jedným zo zdravotníckych zariadení na území obce, ktoré slúži občanom je aj prevádzka stomatologickej
ambulancie. Po vypovedaní zmluvy predošlému nájomcovi a eminentnom záujme obce aby boli pre občanov
tieto zdravotné služby poskytované na jej území aj naďalej, podnikla obec  príslušné kroky. Dňa 22. 3. 2016
na 7.zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Kamenici nad Cirochou,  poslanci OZ odporučili v tajnom
hlasovaní starostovi obce uzavrieť nájomnú zmluvu pre stomatologickú ambulanciu so spoločnosťou GRIFFA
s. r.o., zastúpenú výkonným riaditeľom Ing. Rastislavom Vaceľom, PhD. ...viac
Mesiac úcty k  starším - slávnostná akadémia
Vo štvrtok 6. 10. 2016 sa v  kinosále kultúrneho domu uskutočnil kultúrny večer pri príležitosti mesiaca úcty
k  starším. Program začal o  17:00 vystúpením ženského speváckeho zboru Drienky. V  sprievode detí prišli
na pódium a  zaspievali piesne, ktoré potešili dušu diváka a  správne naštartovali atmosféru večera.  Po ich
predstavení vystúpil so svojím prejavom riaditeľ školy Mgr. Slavomír Tokár, ktorý privítal rodičov a  starých
rodičov, ktorým bol večer predovšetkým určení. Po tomto akte už pódium patrilo deťom a  ich programu,
ktorý pozostával z  recitácií, spevu, divadelných scénok a  tanca....viac
Futbal - V. liga:   Sačurov - Kamenica n./C. 0:2
V  nedeľu 9. 10. 2016 naši futbalisti opäť slávili úspech, tentokrát na ihrisku súpera v  Sačurove. Po 10. kole
im v tabuľke patrí pekné 3. miesto. Obecný úrad vyjadruje spokojnosť s  doterajším účinkovaním našich
futbalistov v  V. lige a  k  dosiahnutým výsledkom blahoželáme. Veríme, že v  nastúpenom trende sa bude
pokračovať.
DCOM - elektronizácia v rámci miestnej a  územnej samosprávy
Vážení občania, od roku 2013 je v  platnosti zákon o  eGovernmente č. 305/2013 Z.z. , v  zmysle ktorého má
samospráva ako   orgán verejnej moci povinnosť poskytovať svoje služby aj elektronicky.
Táto povinnosť platí pre všetky obce a  mestá od 1. novembra 2016...viac