Plán  činnosti vo Vojenskom obvode Vaľaškovce
MAPA OBCE:
KONTAKT:
+421 57 779 32 86
ocukamenicanc@stonline.sk
Kamenica nad Cirochou
Pomoc pre Mareka
...viac
OZNAMY:
Copyright © 2015 by "pcop"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: tonery@pcop.sk
Záchranná služba
              112
Prvá pomoc:
              155
Požiarna záchr. služba:
              150
Polícia:
              158

NAHLÁSENIE PORUCHY

Plyn:          0850 111 727
Elektrina:  0800 123 332
Voda:         057 78 70 420
Porucha telefón. staníc:
                  12 129
 
Harmonogram vývozu
odpadu
2% z dane ...viac
DEXIA centrum - revitalizácia verejných priestorov v centre obce Kamenica nad Cirochou

    5.novembra 2010 za účasti zástupcov Dexia banka Slovensko, riaditeľky ÚPSV a R v Humennom, riaditeľa VL a M SR v Kamenici nad Cirochou a účastníkov projektu "DEXIA centrum - revitalizácia verejných priestorov v centre obce Kamenica nad Cirochou" sa uskutočnilo slávnostné  ukončenie realizácie projektu spojené s inštaláciou pamätnej tabule venovanej donorom programu.
    Na základe žiadosti a spracovaného projektu o poskytnutie dotácie na rekonštrukciu centra obce bol obci pridelený grant vo výške 4 435,- € z Nadácie Dexia banka Slovensko.
Z prostriedkov nadácie a aj z vlastných zdrojov obec za aktívnej účasti dobrovoľníkov z radov jednotlivých spoločenských zložiek, poslancov obecného zastupiteľstva a zamestnancov obecného úradu zrealizovala premenu starého neatraktívneho centra na novú, estetickú dominantu obce citlivo doplnenú o prvky vidieckej architektúry .
    Pôvodný terén bol upravený, vytvorili sa nové trávnaté plochy, do ktorých boli vysadené okrasné stromy. Z ozdobného kame
ňa boli  vymurované okrasné ostrovčeky, vysadené ozdobnými trávami a kvetmi.
Na mieste pôvodných studní boli osadené drevené studne a staré lávky cez potôčik pretekajúci centrom obce  boli vymenené za nové, vkusne dopl
ňujúce celkové prostredie.
Centrum obce od obytných domov oddeľuje novovybudovaný chodník, ktorý z jednej strany lemujú obrubníky a samotný chodník je vysypaný drveným kamenivom, ktoré tvorí súvislý prechod k asfaltovej ceste obytnej zóny.
    Všetky tieto práce boli včas zrealizované aj vďaka ústretovosti a bezproblémovému  a dobrovoľnému prístupu zástupcov jednotlivých spoločenských zložiek, poslancov obecného zastupiteľstva, pracovníkov obecného úradu a starostu obce.
Aj touto cestou chceme poďakovať zástupcom Nadácie Dexia banka Slovensko za poskytnutý grant, pánovi Škubovi za vypracovanie projektu, pánovi Mihaľovi za odborné práce a dozor pri realizácii prác, všetkým dobrovoľníkom a účastníkom projektu za ich ústretovosť a nezištnú pomoc. Poďakovanie patrí aj miestnym podnikateľom, ktorí boli ústretoví pri nákupe a dodávaní materiálov.
    Veríme, že zrekonštruované centrum poteší nielen miestnych obyvateľov, ale aj návštevníkov obce a prispeje svojim vzhľadom k spríjemneniu a skvalitneniu života v obci.